LLEI 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

ACICOM ha participat, incloent compareixences de persones associades en la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat de Les Corts, aportant les nostres posicions davant la Proposició de Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana que ha estat aprovada per Les Corts i publicada en el DOCV el 22 d’abril de 2022

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3407.pdf

Emília Bolinches, Vicepresidenta d’ACICOM en la seua compareixença

Jose Ignacio Pastor, President d’ACICOM en la seua compareixença

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat
LLEI 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana [2022/3407]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que
Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

Índex
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Article 2. Principis generals
Article 3. Àmbit subjectiu d’aplicació
Article 4. Altres subjectes obligats
Article 5. Obligació de subministrar informació
Article 6. Consideració d’alt càrrec

TÍTOL I. TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT PÚBLICA
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 7. Transparència de l’activitat pública
Article 8. Gestió documental i arxius
Article 9. Protecció de dades personals
CAPÍTOL II. Publicitat activa
Secció primera. Normes generals
Article 10. Obligacions de publicitat activa dels subjectes obligats
Article 11. Criteris generals de publicació
Article 12. Portal de Transparència
Article 13. Control
Secció segona. Informació subjecta a publicitat
Article 14. Informació institucional, organitzativa i de planificació
Article 15. Informació sobre alts càrrecs i assimilats
Article 16. Informació de rellevància jurídica
Article 17. Informació de caràcter pressupostari, financer i comptable
Article 18. Informació sobre endeutament
Article 19. Informació patrimonial
Article 20. Informació sobre contractació pública
Article 21. Informació relativa a convenis de col·laboració, encàrrecs de gestió, encàrrecs d’execució a mitjans propis i acció concertada
Article 22. Informació sobre publicitat i promoció institucional
Article 23. Informació sobre subvencions
Article 24. Informació relativa a ordenació del territori, urbanisme
i medi ambient
Article 25. Informació sobre estudis, estadístiques i cartografia
Article 26. Informació sol·licitada per la ciutadania

CAPÍTOL III. Dret d’accés a la informació pública
Secció primera. Normes generals
Article 27. Dret d’accés a la informació pública
Article 28. Límits al dret d’accés a la informació pública
Article 29. Accés parcial
Secció segona. Procediment per a l’exercici del dret d’accés a la
informació pública
Article 30. Procediment per a l’accés a la informació pública
Article 31. Sol·licitud d’accés a la informació pública
Article 32. Causes d’inadmissió
Article 33. Tramitació
Article 34. Resolució
Article 35. Òrgans competents per a la resolució del procediment de
sol·licitud d’accés a la informació pública
Article 36. Formalització de l’accés a la informació
Article 37. Assistència i col·laboració

CAPÍTOL IV. Règim d’impugnacions
Article 38. Procediment ordinari de reclamacions
Article 39. Procediment de mediació
CAPÍTOL V. Dades obertes i reutilització de la informació
Article 40. Obertura de dades
Article 41. Reutilització de la informació pública
Article 42. Catàlegs i estratègia de dades obertes
Article 43. Informació producte de la investigació científica i tècnica
CAPÍTOL VI. Planificació i organització administrativa de la Generalitat en matèria de transparència
Article 44. Comissió Interdepartamental per a la Transparència
Article 45. Unitats i comissions de transparència
Article 46. Planificació estratègica i seguiment en matèria de transparència

TÍTOL II. CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA
Article 47. Naturalesa i actuació
Article 48. Funcions del Consell Valencià de Transparència
Article 49. Composició i estatut personal
Article 50. Estructura i funcionament
Article 51. Assistència jurídica
Article 52. Col·laboració i informació
Article 53. Pressupost

TÍTOL III. BON GOVERN I INTEGRITAT PÚBLICA
Article 54. Principis d’actuació
Article 55. Codis ètics i de conducta
Article 56. Sistema d’integritat institucional

TÍTOL IV. PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

CAPÍTOL I. Rendició de comptes de l’acció de govern
Article 57. Pla de govern
Article 58. Seguiment del pla de govern

CAPÍTOL II. Qualitat normativa
Article 59. Principis de bona regulació normativa
Article 60. Simplificació normativa
Article 61. Avaluació de l’impacte normatiu i de resultats de les
normes
Article 62. Planificació normativa

CAPÍTOL III. Planificació i avaluació de les polítiques i els serveis
Article 63. Foment de la cultura de la planificació i l’avaluació
Article 64. Avaluació dels plans i programes

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 65. Règim jurídic
Article 66. Règims específics
Article 67. Responsabilitat
Article 68. Infraccions imputables a alts càrrecs i assimilats o de
caràcter disciplinari
Article 69. Infraccions d’altres entitats subjectes a obligacions de
publicitat activa
Article 70. Infraccions de les persones obligades al subministrament
d’informació
Article 71. Sancions aplicables a alts càrrecs i assimilats i al personal al servei de les administracions públiques
Article 72. Sancions a altres entitats
Article 73. Proporcionalitat i publicitat de les sancions
Article 74. Procediment
Article 75. Competències sancionadores en matèria de transparència
Article 76. Competències sancionadores en matèria de bon govern

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Aplicació als règims especials del dret d’accés a la informació pública
Segona. Mesures generals d’aplicació de la llei
Tercera. Adaptacions organitzatives i de funcionament
Quarta. Corts Valencianes i institucions estatutàries
Cinquena. Pla de formació de la Generalitat
Sisena. Avaluació del compliment de les obligacions de transparència
Setena. Habilitació de crèdits
Vuitena. Remissions normatives

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Mandat dels membres del Consell de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern
Segona. Règim transitori en matèria de publicitat activa
Tercera. Aplicació de les disposicions relatives al pla de govern

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació normativa

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del títol de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la
Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana
Segona. Desplegament i marc legal
Tercera. Entrada en vigor

 

Descarrega’t la Llei en https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3407.pdf

PER A SABER-NE MÉS

Pots accedir a les compareixences realitzades davant de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat de Les Corts

 

Post a Comment