Informacio institucional i organitzativa

 

ESTRUCTURA

ORGANS COL·LEGIATS I COL·LECTIUS

 

Referència estatuts de ACICOM i la llei d’associacions:

 • L’Assemblea, és el òrgan sobirà de Acicom, constituïda per totes les persones associades. Poden participar com a assistents convidats personal tècnic i altres persones i entitats col·laboradores. Li correspon la plena sobirania de ACICOM i per delegació i mandat d’aquesta, el govern, administració i representació de la mateixa es transfereix de manera permanent al Consell de Gestió.
 • El consell permanent.
 • El consell de gestió, gestiona i representa els interessos de ACICOM, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General.
 • Les àrees de treball.
 • Els grups del projecte.
ORGANS UNIPERSONALS

 

 •  Presidència, és també el President del consell de gestió. La seua labor és vetlar pel compliment dels Estatuts, i dels acords presos en l’Assemblea General i el Consell de Gestió.
 • Vicepresidència, substitució del President en absència justificada. Assumirà responsabilitats institucionals.
 • Secretari, custòdia documentació de *Acicom, redactar i signar les actes, certificacions i actualitzar relació dels associats.
 • Tresorera, llibres de comptabilitat, redactar els pressupostos, balanços i estats de comptes. Mantindre al dia la situació econòmica.
 • Coordinador / director àrees o projectes, coordinar i impulsar les *areas de treball, assignades pel Consell de Gestió.
ORGANIGRAMA a data del 14 de juliol del 2020

 

 • PRESIDENT:  José Ignacio Pastor Pérez
 • VICEPRESIDENTA:   Emilia Bolinches Ribera
 • SECRETARI:   José Luis Martínez Giménez
 • TRESORERA:    Christelle Seves Mifsud

VOCALS:

 • Anna Senent Moreno
 • Joan Lloret Pastor
 • Jaime Millás Coves
 • Helena Estela Baeza
 • Aida Casanova Pérez
 • Maribel Calonge

 

EQUIP TÈCNIC:

 • Ana Montrull Martorell
 • Helena Estela Baeza
 • Carles López Cerezuela
 • Aida Casanova Pérez
 • CAS 21

Cada projecte pot tindre una persona que el coordina que passa a ser vocal del Consell de Gestió.

INFORMACIÓ ECONÒMICA D’ACICOM

Seguint la línia del nostre funcionament, bàsicament sustentat pel finançament dels nostres projectes per diferents administracions públiques, projectes que busquen promoure debats i aportar idees al voltant de la comunicació i la ciutadania.

Capejant, també en la línia de sempre, la incertesa que genera la liquidació d’aquestes ajudes, mai concretat el moment exacte, la qual cosa no possibilita coordinar amb precisió cobraments i pagaments. Amb la conseqüent busqueda de mitjans de finançament externs i el cost que això comporta.

No obstant això, aquest any passat, 2019, s’han sanejat els comptes i permet afrontar aquest peculiar 2020 amb més projectes, encara que supeditats a les premisses sanitàries actuals.

Concretament, durant el passat any 2019 vam poder dur a terme (*)

SUBVENCIONS REBUDES EN 2019

 

ENTITATSIMPORTACTIVITAT SUBVENCIONADA
AJUNTAMENT  DE VALÈNCIA CULTURA4.828,32FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ I COMPROMÉS
AJUNTAMENT  DE VALÈNCIA INNOVACIÓ SOCIAL (PREMI)5.000CONSUM ACADEMY
AJUNTAMENT  DE VALÈNCIA. ADDICCIONS3.497,52 (Tornada en part)LA LUDOPATIA EN LA GENT JOVE
AJUNTAMENT  DE VALÈNCIA  IGUALTAT3.750LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST
AJUNTAMENT  DE VALÈNCIA. PARTICIPACIÓ3.000CRISI CLIMÀTICA I CIUTADANIA (1-09-19/31-05-20)

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

V FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS 

6.000FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ I COMPROMÉS

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

CINE CLUB ACCIÓ DOCUMENTAL +

6.000CINE CLUB ACCIÓ DOCUMENTAL +
GVA MEMORIA HISTORICA5.000LA MEMÒRIA ARA
GVA CONSUM13.795,15 (minoració 9200 euros recurs de reposició)PROJECTES CONSUM
GVA POLITICA LINGUISTICA28.640,94PROJECTE D’ACTIVITATS FOMENT VALENCIÀ
GVA TRANSPARENCIA15.000PROJECTE RESPONSABILITAT SOCIAL CORP 2019
GVA RSC4.500 
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PARTICIPACIÓ6.000COMUNICAcció CÍVICA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA IGUALTAT5.000LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PREMIS GO3.000MILLOR CONTRIBUCIÓ AL GOVERN OBERT D’ENTITATS NO LUCRATIVES

D’altra banda, els ingressos obtinguts en el 2019 procedents de la quota de socis, suposen 3.254,34 euros.

El total d’ingressos a suposat un total de 113.011,93 euros. Dels quals, el 65,38% d’aquests ingressos s’han destinat a serveis professionals independents.

El pressupost per a l’any 2020, aprovat en l’assemblea realitzada el dia 14 de juliol del 2020,  és totalment incert, doncs encara no han eixit totes les convocatòries de subvencions, la COVID-19 ens ha transtocat tots els plans i a més a més encara no existeix cap resolució en ferm de les convocatòries a les quals ens hem presentat.

El que es preveu per a aquest any 2020, quant a subvencions:

 

SUBVENCIONES PREVISTAS EN 2020

 

ENTITATSIMPORTACTIVITAt SUBVENCIONADA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA CULTURA6.928,32FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ I COMPROMÉS
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA IGUALTAT5.000 

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

CINE CLUB ACCIÓ DOCUMENTAL +

6.000 

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

VI FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS

6.000FESTIVAL CINEMA CIUTADÀ I COMPROMÉS
Generalitat MEMÒRIA HISTÒRICA5.000LA MEMÒRIA ARA
Generalitat CONSUM73.818,90 
Generalitat POLITICA LINGUISTICA47.900PROJECTE D’ACTIVITATS FOMENT VALENCIÀ
Generalitat ORG.ACTIV CULTURALS11.000 
Generalitat Responsabilitat Social Corporativa5.000 
Generalitat  PARTICIPACIÓ17.175Denegada per falta de fons, encara que avaluada amb 70 punts sobre 100 el projecte presentat. Hem presentat recurs de reposició.. Pendent de resoldre
Diputació de València  PARTICIPACIÓ6.000 
Diputació de València   IGUALTAT5.000 
Diputació de València  ORG.ACTIV.CULTURALS13.985 

MINISTERI DE CULTURA

 ACCION Y PROMOCION CULTURAL

13.103
X