A data de maig de 2024

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

 

 • INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA.
  • ESTRUCTURA.
   • ORGANS COL·LEGIATS
   • ORGANS UNIPERSONALS
   • CÀRRECS D’HONOR.
  • ORGANIGRAMA.
  • ESTATUTS
INFORMACIÓ ECONÒMICA

 

 • INFORMACIÓ ECONÒMICA.
  • INTRODUCCIÓ.
  • SUBVENCIONS REBUDES EN 2019.
  • SUBVENCIONS REBUDES EN 2021
ESTRUCTURA

ORGANS COL·LEGIATS

 • ASSEMBLEA. És l’òrgan sobirà d’ACICOM, constituïda per totes les persones associades. Poden participar com a assistents convidats personal tècnic i altres persones i entitats col·laboradores. Li correspon la plena sobirania d’ACICOM i per delegació i mandat d’aquesta, el govern, administració i representació de la mateixa es transfereix de manera permanent al Consell de Gestió.
 • CONSELL DE GESTIÓ. Màxim òrgan entre assemblees. Gestiona i representa els interessos d’ACICOM, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea. Constituït per Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria i Vocals. Equivalent a “Junta Directiva”.
ORGANIGRAMA
 • PRESIDENT: Juan Medina Cobo
 • VICEPRESIDENTA:  Carles López Cerezuela
 • SECRETARIA: Teresa Boix Yago
 • TRESORERA: Juan Antonio Gabaldón Domínguez
 • PRESIDENT HONORÍFIC: José Ignacio Pastor Pérez
 • VICEPRESIDENTA HONORÍFICA: Emilia Bolinches Ribera

 

 • Dades Obertes i universitat: Nuria Portillo Poblador
 • Cultura: Teresa Boix Yago
 • Transició ecologica i canvi climatic: Caries Porcel López
 • Comunicació ciutadana: José Vicente Ferrer Gil
 • Participació i Animació sociocultural: Pepa García Gil
 • Promoció del valencia: Francesc Fenollosa i Ten
 • Memòria Històrica: Carlos López Olano de
 • Pobles intel.ligents: Toni Collado Izquierlio
 • Divulgació científica: Juan Antonio Gabaldón Domínguez
 • Comarques d’Alacant: Pere Miquel Campos i Cadau
 • Comarques de Castelló: Xavier Latorre i Arrufat
 • Videojocs: Francisco Molla Gandia
 • Art Urba: José Carlos Díaz Martí
 • Publicacions valencianes: Joan Escriva i Torres

COMPTES ANUALS I MEMÒRIA ECONÒMICA 2023 (punxa per descarregar)


ACTA ASAMBLEA ACICOM (26/01/2023) (punxar per descarregar)


ESTATUTS ACICOM PDF (punxar per descarregar)


Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana (punxar per descarregar)

INFORMACIÓ ECONÒMICA

INTRODUCCIÓ

La major part del finançament dels nostres projectes prové de les subvencions de les diferents administracions públiques i les publiquem en els següents apartats.

Alguns dels projectes que duem a terme ho fem en col·laboració amb altres organitzacions. És el cas de Catedrades (amb la col·laboració de Mesura) i del Cineclub i FCCC (secundades per ACPV)

Per part dels nostres socis i sòcies rebem una aportació que varia poc i que en 2019 va suposar 3.254,34 € i en 2022 ha sigut de 3.220 €

SUBVENCIONS REBUDES EN 2019.

 

AA.PP. DEPARTAMENT ACTIVITAT IMPORT COMENTARIS
AJUNTAMENT VLC CULTURA FESTIVAL CCC 4.828,32 €
AJUNTAMENT VLC iNNOVACIÓ SOCIAL PREMI CONSUM ACADEMY 5.000,00 €
AJUNTAMENT VLC ADDICCIONS LA LUDOPATIA EN LA GENT JOVE 3.497,52 € Tornada en part.
AJUNTAMENT VLC IGUALTAT LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST 3.750,00 €
AJUNTAMENT VLC PARTICIPACIÓ CRISIS CLIMÀTICA I CIUTADANIA 3.000,00 €
GVA IVC FESTIVAL CCC 6.000,00 €
GVA IVC CINECLUB 6.000,00 €
GVA MEMÒRIA HISTÒRICA LA MEMORIA ARA 5.000,00 €
GVA CONSUM PROJECTES CONSUM 9.200,00 € Minoració recurs.
GVA EDUCACIÓ FOMENT VALENCIÀ 28.640,94 €
GVA TRANPARENCIA RSC 15.000,00 €
GVA RSC RSC 4.500,00 €
DIPUTACIÓ VLC PARTICIPACIÓ COMUNICACCIÍ CÍVICA 6.000,00 €
DIPUTACIÓ VLC IGUALTAT LA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST 5.000,00 €
DIPUTACIÓ VLC GOVERN OBERT PREMI. MILLOR CONTRIBUCIÓ AL GO 3.000,00 €
TOTAL. 108.416,78 €

COMPTE DE RESULTATS 2022

EXERCICI 2022 ASSOCIACIÓ ASSOCIACIO CIUTADANIA I COMUNICACIÓ
2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 152.860,09
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios 3.325,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.878,93
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 145.656,16
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 3.000,00
3.  Ayudas monetarias y otros ** -2.072,99
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* -2.072,99
4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo
6.  Aprovisionamientos * -1.403,22
7.  Otros ingresos de la actividad
8.  Gastos de personal * -51.819,59
9.  Otros gastos de la actividad * -90.828,39
a) Servicios exteriores -89.981,08
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales -847,31
d) Otros gastos de gestión corriente
10.  Amortización del inmovilizado *
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
12.  Excesos de provisiones
13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 9.735,90
14.   Ingresos financieros 6,00
15.   Gastos financieros * -1.369,17
16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17.     Diferencias de cambio **
18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -1.363,17
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 8.372,73
19.      Impuestos sobre beneficios **
A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19) 8.372,73
B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 8.372,73

BALANÇ DE SITUACIÓ ACICOM 2022

ACTIVO
2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE 40,00
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 40,00
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE 105.584,62
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 92.543,77
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 13.040,85
TOTAL ACTIVO (A+B) 105.624,62
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2022
Ejercicio N
A) PATRIMONIO NETO 17.347,35
A-1) Fondos propios 17.347,35
I. Fondo Social. 0,00
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 8.974,62
IV. Excedente del ejercicio ** 8.372,73
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE 60.000,00
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo. 60.000,00
1. Deudas con entidades de crédito 60.000,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE 28.277,27
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo. 18.396,00
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo. 18.396,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9.881,27
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores. 9.881,27
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 105.624,62