A data del 20 de juliol del 2022

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
 
 • INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA.
  • ESTRUCTURA.
   • ORGANS COL·LEGIATS
   • ORGANS UNIPERSONALS
   • CÀRRECS D’HONOR.
  • ORGANIGRAMA.
  • ESTATUTS
INFORMACIÓ ECONÒMICA
 
 • INFORMACIÓ ECONÒMICA.
  • INTRODUCCIÓ.
  • SUBVENCIONS REBUDES EN 2019.
  • SUBVENCIONS REBUDES EN 2021
ESTRUCTURA

 

 • ORGANS COL·LEGIATS
   • ASSEMBLEA. És l’òrgan sobirà d’ACICOM, constituïda per totes les persones associades. Poden participar com a assistents convidats personal tècnic i altres persones i entitats col·laboradores. Li correspon la plena sobirania d’ACICOM i per delegació i mandat d’aquesta, el govern, administració i representació de la mateixa es transfereix de manera permanent al Consell de Gestió.
   • CONSELL DE GESTIÓ. Màxim òrgan entre assemblees. Gestiona i representa els interessos d’ACICOM, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea. Constituït per Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria i Vocals. Equivalent a “Junta Directiva”.


 • ORGANS UNIPERSONALS
   • PRESIDÈNCIA. Presideix també el Consell de Gestió. La seua labor és vetlar pel compliment dels Estatuts, i dels acords presos en l’Assemblea i el Consell de Gestió, així com exercir de màxima representació d’ACICOM i quantes tasques li encomanen els estatuts.
   • VICEPRESIDÈNCIA. Exerceix la substitució del President en absència justificada. Assumirà responsabilitats institucionals així com quantes tasques li encomanen els estatuts.
   • SECRETARIA. Custòdia documentació d’ACICOM, redactar i signar les actes, certificacions i actualitza relació dels associats així com quantes tasques li encomanen els estatuts.
   • TRESORERIA. És l’encarregat dels llibres de comptabilitat, redactar els pressupostos, balanços i estats de comptes. Mantindre al dia la situació econòmica i quantes tasques li encomanen els estatuts.
   • VOCALS. Persones que formen part del Consell de Gestió amb veu i vot. Triades per l’Assemblea.
   • COORDINACIÓ DE PROJECTES. Coordinar, impulsar i ser responsable dels projectes i àrees de treball, assignades pel Consell de Gestió així com quantes tasques li encomanen els estatuts.
   • GERÈNCIA. Persona contractada que exerceix la funció directiva professional de l’associació d’acord amb les directrius de l’Assemblea i del Consell de Gestió.

 

 • CÀRRECS D’HONOR.
   • PRESIDÈNCIA D’HONOR. Per ser soci fundador i pel seu treball encomiable l’Assemblea ha nomenat Jose Ignacio Pastor com a PdH 
   • VICEPRESIDÈNCIA D’HONOR. Per ser sòcia fundadora i pel seu treball encomiable l’Assemblea ha nomenat Emilia Bolinches com a VPdH 
ORGANIGRAMA

 

 • PRESIDENT:  Joan Lloret Pastor
 • VICEPRESIDENTA:   Ana García García
 • SECRETARI:   Carles López Cerezuela
 • TRESORERA:    Juan Antonio Gabaldón
 • VOCAL 1r. Joaquín Estal Lizondo
 • VOCAL 2n. Nuria Portillo Poblador
 • VOCAL 3r. Margalida Roig Surera.

 

 • GERÈNCIA: Roberto Jaramillo
 • DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ: Carla Soriano.
 • GESTORIA: CAS2

COORDINADORS/ES DE PROJECTES:

 • Joan Lloret. Cineclub
 • Francesc Fenollosa i Ten. Foment Valencià i Educació en Valors.
 • Carla Soriano Rodríguez. Comunicació y FCCC
 • Carles López Cerezuela. Consum, Participació y Foment del Valencià.
 • Inés Noverges. Cineclub i Participació.
 • Jose Ignacio Pastor. Alimentació saludable, Participació, Transparència i Govern Obert, Catedrades.
 • Loren . Participació, Foment Valencià.
 • Margalida Roig. Memòria Històrica.
 • Nuria Portillo. Catedrades.
 •  Ximo Estal. Memòria Històrica

INFORMACIÓ ECONÒMICA

INTRODUCCIÓ

La major part del finançament dels nostres projectes prové de les subvencions de les diferents administracions públiques i les publiquem en els següents apartats.

Alguns dels projectes que duem a terme ho fem en col·laboració amb altres organitzacions. És el cas de Catedrades (amb la col·laboració de Mesura) i del Cineclub i FCCC (secundades per ACPV)

Per part dels nostres socis i sòcies rebem una aportació que varia poc i que en 2019 va suposar 3.254,34 € i en 2022 ha sigut de 3.220 €

SUBVENCIONS REBUDES EN 2019.

 

AA.PP.DEPARTAMENTACTIVITATIMPORTCOMENTARIS
AJUNTAMENT VLCCULTURAFESTIVAL CCC4.828,32 € 
AJUNTAMENT VLCiNNOVACIÓ SOCIALPREMI CONSUM ACADEMY5.000,00 € 
AJUNTAMENT VLCADDICCIONSLA LUDOPATIA EN LA GENT JOVE3.497,52 €Tornada en part.
AJUNTAMENT VLCIGUALTATLA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST3.750,00 € 
AJUNTAMENT VLCPARTICIPACIÓCRISIS CLIMÀTICA I CIUTADANIA3.000,00 € 
GVAIVCFESTIVAL CCC6.000,00 € 
GVAIVCCINECLUB6.000,00 € 
GVAMEMÒRIA HISTÒRICALA MEMORIA ARA5.000,00 € 
GVACONSUMPROJECTES CONSUM9.200,00 €Minoració recurs.
GVAEDUCACIÓFOMENT VALENCIÀ28.640,94 € 
GVATRANPARENCIARSC15.000,00 € 
GVARSCRSC4.500,00 € 
DIPUTACIÓ VLCPARTICIPACIÓCOMUNICACCIÍ CÍVICA6.000,00 € 
DIPUTACIÓ VLCIGUALTATLA IGUALTAT: UN OBJECTIU DE LLARG ABAST5.000,00 € 
DIPUTACIÓ VLCGOVERN OBERTPREMI. MILLOR CONTRIBUCIÓ AL GO3.000,00 € 
 
TOTAL. 108.416,78 €
SUBVENCIONS REBUDES EN 2021.

EN CONSTRUCCIÓ