DUBTES LEGALS I CONSUM

Guia per defendre els teus drets com a consumidor/a

 

Tot el contingut està protegit per drets d’autor i no s’autoritza la seua distribució, modificació, venda, lloguer, tot el contingut està registrat en *SafeCreative® com a prova de la data de la seua creació, i ha sigut registrat des del moment en què era un simple esborrany, les seues modificacions, i està també previst registrar les futures modificacions. Aplica a més les polítiques relacionades amb la propietat intel·lectual pròpies del lloc web.

No es permet la reproducció total o parcial d’aquesta obra, ni la seua incorporació a un sistema informàtic, ni la seua transmissió en qualsevol forma o per qualsevol mitjà (electrònic, mecànic, fotocòpia, enregistrament o altres) sense autorització prèvia i per escrit dels titulars del copyright. La infracció d’aquests drets pot constituir un delicte contra la propietat intel·lectual.

Cap persona, física o jurídica, diferent d’ACICOM podrà impartir formacions (ja siguen presencials o no), de manera gratuïta o onerosa, amb un temari, contingut textual o visual similar al que es trobe en el lloc web i/o en aquest Ebook.

Tots els drets de comercialització del contingut, així com la seua disposició i difusió, són de manera exclusiva d’ACICOM, per la qual cosa, si es desitja alguna llicència, haurà de comunicar-se a través del correu electrònic acicom@acicom.org, i sol·licitar una llicència d’ús per a aquesta finalitat. ACICOM no estarà en l’obligació d’atorgar aquesta llicència.

 

Ebook ACICOM