Consulta pública previa sobre el “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés”

ACICOM t’anima a participar dient la teua, o la nostra, davant l’avantprojecte de Llei de Transparència i Integritat en les Activitats dels Grups d’Interés (https://ca.wikipedia.org/wiki/Lobby / https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_presi%C3%B3n) en el procés de consulta pública prèvia, iniciat des de la Direcció General de Governança Pública del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, dos projectes normatius de l’Oficina de Conflictes d’Interessos inclosos en l’eix de sistemes preventius d’integritat pública de l’IV Pla de Govern Obert.
Volem aportar des d’ACICOM el nostre parèixer a aquesta consulta pública del Ministeri amb l’objectiu d’incorporar una sèrie d’aspectes en aquesta iniciativa legislativa.
Caldria per exemple definir legalment que són els grups d’interés o la determinació de si s’aplica a tots els grups d’interés o solo als d’àmbit nacional/estatal o que actuen davant poders, Administracions i sector públic de l’Estat. Cal dir que a la Comunitat Valenciana també tenim regulació sobre el tema. Pots consultar l’apartat per a saber-ne més
D’altra banda, també incideix en la necessitat de determinar si la llei s’aplica només a les activitats de grups d’interés que operen davant els poders constitucionals de l’Estat –autoritats, administració i sector públic- o també a les comunitats autònomes, corporacions locals, etc.
Potser molt interessant la creació en seu legal d’un Fòrum Obert de Bona Conducta i Correcció de les Activitats dels Grups d’Interés, amb participació plural d’aquesta mena d’estructures, per al seguiment de l’aplicació de la Llei i la formulació de propostes de millora, en el seu cas.

 

Si desitges vehiculitzar mitjançant ACICOM les teues propostes o inquietuds, estem oberts a estudiar qualsevol proposta, com per exemple realitzar una CONVERSA OBERTA amb les persones interessades per tal de formular aportacions col·lectives, No tens més que posar-te en contacte amb nosaltres  acicom@acicom.org o per telèfon 970722884

Consulta pública previa sobre el “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés”

Plazo: hasta el 28/05/2021

Trámite: Abierto       Participación del 28 de abril al 28 de mayo de 2021

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, se sustancia una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.

De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, publicado por Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en la consulta, durante el plazo de un mes , que para el presente caso estará abierto hasta el día 28  de  mayo  de 2021, a través del siguiente buzón de correo electrónico: secretaria.oci@correo.gob.es.

En los escritos de alegaciones que se presenten será necesario hacer constar lo siguiente:

  • Nombre y apellidos y/o denominación social de la persona física o jurídica que suscriba las alegaciones, así como la denominación completa de la organización o asociación participante, en su caso.
  • Datos de contacto, y entre ellos, singularmente la dirección de correo electrónico.
  • Indicación clara en el campo “asunto” del correo electrónico que se remita de que el escrito de alegaciones se refiere a la consulta pública a este Anteproyecto.

Finalmente, se hace constar que únicamente se tomarán en consideración aquellos escritos de alegaciones en los que la persona remitente esté identificada.

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio de las personas interesadas, deban ser tratadas con carácter confidencial y, en consecuencia, no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

 Antecedentes normativos:

 Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma:

 Necesidad y oportunidad de su aprobación:

 Objetivos de la norma:

 Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias:

 Posibles cuestiones a valorar en la presente consulta pública:

Més informació en: https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyectos/2021/2021-05-29_1.html

PER A SABER-NE MÉS

LLEI 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana

Post a Comment