ACICOM es suma a la DECLARACIÓ DE LA COALICIÓN PROACCESO EN EL DIA INTERNACIONAL DEL DRET A SABER 2020

ACICOM com a membres de la Coalición ProAcceso, hem signat la següent declaració, amb motiu del 18é DIA INTERNACIONAL DL DRET A SABER,  que com sabeu també vam celebrar amb una excel·lent Jornada que va tindre lloc el dilluns dia 28 de setembre.

                                                                                               

 

Coalición ProAcceso

Declaració sobre el Dia Internacional del

Dret d’Accés Universal a la Informació

 

Reunits en ocasió del  Dia Internacional del Dret d’Accés Universal a la Informació, proclamat en la 74a Assemblea General de les Nacions Units (2019), els membres de la Coalició Pro Accés recordem que el Comité de Drets Humans de l’ONU va reconéixer aquest dret com un dret fonamental ja en 2011, vinculat a  la Llibertat d’Expressió, i recolzat al seu torn per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Rememorant que aquesta celebració es remunta a l’any 2002, quan un grup d’activistes es va reunir el dia 28 de setembre a Sofia (Bulgària) per a debatre sobre la defensa i promoció internacional del dret a saber, i des de llavors més de 80 països, entre ells Espanya, han adoptat lleis de transparència;

Recordant que el 27 de setembre de 2006, un altre grup de quinze  activistes que advocaven per la promulgació d’una llei de transparència a Espanya, conformaren la Coalició Pro Accés, i és ací on van ser aprovats inicialment nou principis en els quals es fonamentarien les accions de la Coalició. Avui en dia som quasi cent membres, i els deu Principis segueixen tan vigents com a l’inici . Aprofitem aquest dia per a ratificar el nostre decàleg:

 1. El dret d’accés a la informació és un dret fonamental de tota persona.
 2. El dret d’accés a la informació s’aplica a totes les entitats públiques, a tots els poders de l’Estat i a totes aquelles entitats privades que realitzen funcions públiques.
 3. El dret d’accés a la informació s’aplica a tota la informació elaborada, rebuda o en possessió de les entitats públiques, sense importar com estiga emmagatzemada.
 4. Realitzar sol·licituds ha de ser senzill, ràpid i gratuït.
 5. Cada entitat pública ha de nomenar responsables d’informació encarregats de processar sol·licituds, així com ajudar als sol·licitants.
 6. Prevalença de la Llei de Transparència en matèria d’accés a la informació sobre lleis que continguen un règim d’accés a la informació.
 7. Les denegacions d’accés a la informació han de ser limitades i estar degudament motivades, emmarcades en els límits establits en els estàndards internacionals i subjectes a una prova de mal i d’interés públic.
 8. Publicació proactiva: Les entitats públiques, a iniciativa pròpia, han de posar a la disposició del públic informació bàsica i essencial sense que siga necessari realitzar una sol·licitud.
 9. El dret d’accés a la informació ha de ser garantit per un òrgan independent.
 10. Accés a la justícia. Tota persona té dret a recórrer les denegacions d’accés o la no contestació a les sol·licituds realitzades.

Observant que han passat catorze anys des d’aqueixa reunió, i encara que ara tenim una llei de Transparència que regula el dret d’accés a la informació (adoptada el 9 de desembre de 2013), la llei espanyola no respon a vàries de les nostres demandes, sobretot la falta de reconeixement d’un dret fonamental d’accés a la informació;

Convençuts que la crisi de la pandèmia de la COVID-19 ha demostrat la importància de l’obertura de la informació pública, evident en la gran demanda de la ciutadania d’estar informada; preocupats per la suspensió d’aquest dret durant l’estat d’alarma que va durar tres mesos entre març i juny de 2020;

Destacant la complexitat del marc legal que regula el dret d’accés a la informació a Espanya, on un ciutadà o una ciutadana ha d’esbrinar quin  de les múltiples lleis i vies ha d’utilitzar per a exercir el seu dret a sol·licitar  informació;

Preocupats per la falta de poders i mitjans dels òrgans garants d’aquest dret, i el fet  que cada vegada és més freqüent veure a entitats públiques ignorant o impugnant les decisions del Consell de Transparència i els seus homòlegs a nivell regional;

Des de la Coalició també donem la benvinguda a l’esborrany de l’IV Pla d’Acció de Govern Obert, que es troba  obert a consulta  pública fins a mitjan octubre  de 2020, i que conté entre els seus compromisos enfortir la Llei de Transparència;

Per tot això, fem una crida al Govern d’Espanya perquè:

 • Reconega el dret d’accés a la informació com a dret fonamental, i adopte una llei orgànica de transparència;
 • El dret abaste a totes les entitats públiques i tots els poders de l’Estat, incloent els poders legislatiu i judicial;
 • El dret s’aplique a tota la informació en mans d’entitats públiques, excepte aquelles que es vegen afectades de manera justificada per un o diversos límits, i siga eliminat l’article 18.1.b de la llei de Transparència que exclou certa informació de l’abast de la llei;
 • No existisquen altres causes que limiten el dret diferents a les excepcions que assenyalen els estàndards internacionals, per a això ha d’eliminar la Disposició Addicional Primera (punts 2 i 3) i, d’aquesta forma, assegurar que la llei aplique a totes les sol·licituds sobre qualsevol informació o document en mans de qualsevol entitat pública;
 • Elimine el requisit d’identificació per a poder exercir el dret d’accés a la informació. Ha de garantir que és a un dret a l’abast de totes i tots, senzill d’exercir, sense formalismes burocràtics i on no es requerisca la utilització d’aplicacions informàtiques;
 • Els òrgans garants del dret compten amb les facultats suficients per a supervisar el compliment de les obligacions de transparència i puguen sancionar a aquelles institucions que no les compleixen. A més, el Consell de Transparència i la resta dels òrgans garants a Espanya han de comptar amb els recursos humans i financers necessaris per a fer front a la seua labor;
 • Se publique més informació de manera proactiva, en formats reutilitzables i amb llenguatge senzill, especialment aquella informació que és de major interés públic i ha sigut sol·licitada sovint per la ciutadania;
 • Signe i ratifique el Conveni del Consell d’Europa sobre Accés als Documents Públics, que entrarà en vigor l’1 de desembre de 2020 .

Demandes que des de la Coalició Pro Accés ratifiquem hui, Dia Internacional del Dret a Saber.

A Madrid, a 28 de setembre de 2020.

 

Coalición Pro Acceso   

C/ Cava San Miguel 8, 4C   

28005 Madrid

Coalición Pro Acceso

Calle Cava San Miguel 8, 4C

28005 Madrid

Les organitzacions que donen suport aquesta Declaració són:

 • Access Info Europe
 • Archiveros Españoles de la Función Pública
 • Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
 • Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
 • Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
 • Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
 • Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
 • Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)

 • Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
 • Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
 • Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
 • Fundación Ciencias de la Comunicación
 • Fundación Ciudadana Civio
 • Fundación Compromiso y Transparencia
 • Fundación Cultura de Paz
 • Fundación Global Nature
 • Fundación Hay Derecho
 • Gobierno Transparencte @TransparenteGob
 • Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
 • Manuel Sánchez de Diego
 • Observatorio de la RSC
 • RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
 • SEO – BirdLife
 • Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC)
 • Transparency International España
 • Xnet

 

Declaración sobre el Día Internacional del

Derecho de Acceso Universal a la Información

 

Reunidos con ocasión del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, proclamado en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidos (2019), los miembros de la Coalición Pro Acceso recordamos que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció este derecho como un derecho fundamental ya en 2011, vinculado a la Libertad de Expresión, y respaldado a su vez por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Rememorando que esta celebración se remonta al año 2002, cuando un grupo de activistas se reunió el día 28 de septiembre en Sofía (Bulgaria) para debatir sobre la defensa y promoción internacional del derecho a saber, y desde entonces más de 80 países, entre ellos España, han adoptado leyes de transparencia;

Recordando que el 27 de septiembre de 2006, otro grupo de quince activistas que abogaban por la promulgación de una ley de transparencia en España, conformó la Coalición Pro Acceso, y es aquí donde fueron aprobados inicialmente nueve principios en los que se fundamentarían las acciones de la Coalición. Hoy en día somos casi cien miembros, y los diez Principios siguen tan vigentes como al inicio. Aprovechamos este día para ratificar nuestro decálogo:

 1. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
 2. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
 3. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
 4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
 5. Cada entidad pública debe nombrar responsables de información encargados de procesar solicitudes, así como ayudar a los solicitantes.
 6. Prevalencia de la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información sobre leyes que contengan un régimen de acceso a la información.
 7. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas, enmarcadas en los límites establecidos en los estándares internacionales y sujetas a una prueba de daño y de interés público.
 8. Publicación proactiva: Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
 9. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.
 10. Acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.

Observando que han pasado catorce años desde esa reunión, y aunque ahora tenemos una ley de Transparencia que regula el derecho de acceso a la información (adoptada el 9 de diciembre de 2013), la ley española no responde a varias de nuestras demandas, sobre todo la falta de reconocimiento de un derecho fundamental de acceso a la información;

Convencidos de que la crisis de la pandemia de la Covid-19 ha demostrado la importancia de la apertura de la información pública, evidente en la gran demanda de la ciudadanía de estar informada; preocupados por la suspensión de este derecho durante el estado de alarma que duró tres meses entre marzo y junio de 2020;

Destacando la complejidad del marco legal que regula el derecho de acceso a la información en España, donde un ciudadano o una ciudadana tiene que averiguar cuál de las múltiples leyes y vías debe utilizar para ejercer su derecho a solicitar información;

Preocupados por la falta de poderes y medios de los órganos garantes de este derecho, y el hecho de que cada vez es más frecuente ver a entidades públicas ignorando las decisiones del Consejo de Transparencia y sus homólogos a nivel regional;

Desde la Coalición también damos la bienvenida al borrador del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, que se encuentra abierto a consulta pública hasta mediados de octubre de 2020, y que contiene entre sus compromisos fortalecer la Ley de Transparencia;

Por todo ello, hacemos un llamado al Gobierno de España para que:

 • Reconozca el derecho de acceso a la información como derecho fundamental, y adopte una ley orgánica de transparencia;
 • El derecho abarque a todas las entidades públicas y todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes legislativo y judicial;
 • El derecho aplique a toda la información en manos de entidades públicas, salvo las que se vean afectadas de manera justificada por uno o varios límites, y se elimine el artículo 18.1.b de la ley de Transparencia que excluye cierta información del alcance de la ley;
 • No existan otras causas que limiten el derecho distintas a las excepciones que señalan los estándares internacionales, para ello debe eliminarse la Disposición Adicional Primera (puntos 2 y 3) y, de esta forma, asegurar que la ley aplique a todas las solicitudes sobre cualquier información o documento en manos de cualquier entidad pública;
 • Elimine el requisito de identificación para poder ejercer el derecho de acceso a la información. Debe garantizar que sea un derecho al alcance de todas y todos, sencillo de ejercer, sin formalismos burocráticos y donde no se requiera la utilización de aplicaciones informáticas;
 • Los órganos garantes del derecho cuenten con las facultades suficientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y puedan sancionar a aquellas instituciones que no las cumplen. Además, el Consejo de Transparencia y el resto de los órganos garantes en España deben contar con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a su labor;
 • Se publique más información de forma proactiva, en formatos reutilizables y con lenguaje sencillo, especialmente aquella información que es de mayor interés público y ha sido solicitada frecuentemente por la ciudadanía;
 • Firme y ratifique el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2020.

Demandas que desde la Coalición Pro Acceso ratificamos hoy, Día Internacional del Derecho a Saber.

 

En Madrid, a 28 de septiembre de 2020.

Las organizaciones que apoyan la Declaración son:
Access Info Europe
Archiveros Españoles de la Función Pública
Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Fundación Ciencias de la Comunicación
Fundación Ciudadana Civio
Fundación Compromiso y Transparencia
Fundación Cultura de Paz
Fundación Global Nature
Fundación Hay Derecho
Gobierno Transparencte @TransparenteGob
Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
Manuel Sánchez de Diego
Observatorio de la RSC
RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
SEO – BirdLife
Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC)
Transparency International España
Xnet

Post a Comment