Oberta la Convocatòria “Joves Investigacions / Nova Comunicació” 2019

ACICOM-Ciutadania i Comunicació convoca el concurs
“Joves Investigacions/Nova Comunicació” 2019

Si t’has graduat o llicenciat per qualsevol universitat pública o privada valenciana o eres estudiant dels últims anys de grau, llicenciatura, màster o tesi i estàs preparant un treball d’investigació, pots participar en el Concurs “Joves Investigacions/Nova Comunicació” que ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) convoca cada any per a premiar el millor text publicant-lo i editant-lo en un llibre en paper de tirada popular.

Has de saber que ACICOM-Ciutadania i Comunicació som una associació nascuda en 2009 que defensa, entre d’altres, els drets relacionats amb la comunicació com la llibertat d’expressió, el dret a la informació, la igualtat o el dret d’accés de la ciutadania a saber (també anomenat de Transparència) i als mitjans de comunicació tots ells amenaçats permanentment.

Des d’ACICOM-Ciutadania i Comunicació treballem per millorar la Dieta Mediàtica que ens ofereix la premsa, la ràdio, la televisió, el món editorial, les xarxes socials i la llengua al nostre País.

El concurs “Joves Investigacions/Nova Comunicació” va instaurar-se per implicar a les persones universitàries i els seus treballs acadèmics en la idea de traspassar la frontera entre la Universitat i el món exterior. Creguem que molts treballs d’investigació que s’inicien i descansen en els arxius acadèmics poden enriquir la societat valenciana i servir de base per a encetar productius debats en el si de grups socials ocupats i preocupats pels problemes que ens plantegen els actuals sistemes de producció i culturització. També defensem que les autores i els autors mereixen un cert grau de popularitat i reconeixement del seu encert en escollir i desenvolupar temes que ens descobreixen idees noves que ens ajuden a viure millor.

EL TREBALL GUANYADOR SERÀ EDITAT EN UN LLIBRE

Com estem en l’últim període del curs i potser estaràs preparant exàmens i finalitzant treballs, no volem destorbar-te; però sí informar-te que les Bases de la Convocatòria 2019 les pots trobar la web www.acicom.org. No obstant això, ara sí que podem aportar-te les condicions bàsiques que s’exigeix per si t’interessa presentar el teu treball d’investigació al concurs:
1. L’entrega dels treballs s’inicia el 15 de maig i es tancarà el 15 de juliol.
2. Els treballs, que no hagen sigut editats, exposats, publicats o premiats anteriorment, hauran d’estar escrits preferiblement en valencià/català, encara que també podran presentar-se en castellà.
3. L’extensió de l’original serà d’entre 75 a 150 pàgines escrites a doble espai i el cos del text amb la font Arial, Garamond o Helvètica a mida 11.
4. El Consell de Gestió d’ACICOM-Ciutadania i Comunicació valorarà i estudiarà tots els originals admesos i emetrà com a Jurat el seu veredicte que es farà públic durant el quart trimestre de 2019.
5. El veredicte del Jurat es farà segons criteris d’interés social i ciutadà i dins de l’àmbit de la investigació així com de la qualitat dels textos escrits, imatges i també de l’originalitat, creativitat i novetat en el tractament i presentació.
6. A més de l’edició del llibre en paper i una edició electrònica amb totes les despeses corresponents, ACICOM-Ciutadania i Comunicació es compromet a difondre al màxim l’obra premiada i l’autor o autora per diversos mitjans de Comunicació així com l’organització amb l’autor o autora de presentacions del llibre en diversos indrets de la Comunitat Valenciana.

I per acabar no volem deixar de concretar els 5 objectius que ACICOM-Ciutadania i Comunicació vol complir amb aquest projecte dirigit a l’alumnat universitari:

⮚ Aportar coneixement i estudis sobre la comunicació i la igualtat, especialment els relacionats amb la Comunitat Valenciana, amb la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania i l’exercici dels drets relacionats amb la comunicació.
⮚ Difondre el treball de joves investigadors i investigadores per tal que puguen ser coneguts i generar coneixements compartits.
⮚ Promocionar i donar a conéixer joves figures emergents valencianes.
⮚ Incentivar a persones investigadores oferint-les comptar amb una publicació formal en el seu Currículum.
⮚ Generar debats i pensament al voltant dels treballs realitzats.

Si després de llegir aquestes Bases, creus que el teu treball compleix els requisits, presenta’l abans del 15 de juliol de 2019 i després de l’estiu coneixeràs el resultat del concurs.

Bases IV JOVES INVESTIGACIONS NOVA COMUNICACIÓ 2019

Díptic Bases 2019 Joves Investigacions Nova Comunicació

 

IV CONCURS “JOVES INVESTIGACIONS/NOVA COMUNICACIÓ”

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2019

 ACICOM-Ciutadania i Comunicació realitza una nova edició d’aquesta convocatòria consistent en la publicació de treballs d’investigació relacionats amb la comunicació. Volem divulgar recents investigacions realitzades per persones de la Comunitat Valenciana, preferiblement en valencià, fruit de treballs fi de grau, fi de màster, tesi o qualsevol altra modalitat d’elaboració, que estiguen relacionats amb qualsevol de les àrees de la comunicació que desenvolupem en la nostra organització.

Els objectius de les publicacions són:

 1. Aportar coneixement i estudis sobre la comunicació i, molt especialment, aquells que estiguen relacionats amb la Comunitat Valenciana, amb la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania i l’exercici dels drets relacionats amb la comunicació.
 2. Difondre treballs recents, preferiblement de joves investigadors i investigadores, per tal que puguen ser coneguts, generant coneixement obert i
 3. Promocionar, donar a conéixer i visibilitzar joves figures emergents
 4. Incentivar a persones investigadores oferint-les comptar amb una publicació formal (ISBN) en el seu currículum.
 5. Generar debat i pensament al voltant dels treballs

ACICOM-Ciutadania i Comunicació realitza aquesta convocatòria oberta per tal de triar els treballs a publicar; per a la qual cosa volem comptar amb la important col·laboració de les universitats valencianes i especialment dels departaments més implicats en els temes relacionats amb la comunicació i la ciutadania: periodisme, comunicació audiovisual, filologia, sociologia, educació, psicologia, dret, ciències polítiques, documentació, informàtica, disseny, publicitat, màrqueting, etc.

ACICOM-Associació Ciutadania i Comunicació convoca aquest IV Concurs per a editar treballs que formaran part de la Col·lecció Joves Investigacions/Nova Comunicació destinada a aportar nous plantejaments en l’àmbit social de la comunicació.

Els originals, que podran presentar-se fins al 15 de juliol de 2019, hauran d’acomplir les següents bases:

1.  REQUISITS

 •  L’autoria haurà de ser de persones graduades o llicenciades per qualsevol universitat, pública o privada, de la Comunitat Valenciana o ser persona matriculada en els últims cursos de grau, llicenciatura o màster.
 • Els treballs hauran d’estar escrits preferiblement en valencià/català, encara que també podran presentar-se originals en castellà, amb un llenguatge periodístic o divulgatiu per a ser editats en un llibre de tirada L’extensió de l’original serà d’entre 75 i 150 pàgines escrites a doble espai i amb cos 11, lletra Arial, Calibrí, Garamond o Helvètica
 • No s’admetran textos que hagen sigut editats, exposats, publicats o premiats
 • L’autoria haurà d’acreditar el dret d’ús o la propietat intel·lectual dels textos originals

2.  CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

 •  El termini de recepció dels originals quedarà obert amb la publicació d’aquestes bases i es tancarà el 15 de juliol del 2019.
 • Els treballs es presentaran en dos formats: un en paper dirigida a la seu d’ACICOM- Ciutadania i Comunicació, Octubre Centre de Cultura Contemporània C/ Sant Ferran, 12 Despatx 202 – 46001 València, indicant en l’assumpte “Col·lecció Joves Investigacions / Nova Comunicació”; i una altra còpia al correu electrònic de la nostra organització (jovesinvestigacions@acicom.org) en format

3.  DOCUMENTACIÓ

 •  És imprescindible adjuntar la següent documentació perquè el treball presentat entre en el concurs:
 • Nom i cognoms de l’autor/a
 • Títol provisional del treball
 • Resum del treball
 • Etiquetes que el classifiquen
 • Adreça postal
 • Universitat de la qual procedeix
 • Correu electrònic
 • Telèfons de contacte
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Còpia del DNI
 • Acreditació del requisit indicat en el punt 1.

El Jurat del Concurs podrà requerir els originals de les titulacions i acreditacions que figuren en el Curriculum Vitae de l’autor/a, que estaran obligats a aportar-los. En el cas que l’autor/a no puga aportar els originals o no puga demostrar la seua pertinència; el Jurat donarà per eliminat el treball en qualsevol punt del procés del concurs en el qual no es puga demostrar la veracitat de la documentació.

4.  JURAT.

 El Consell de Gestió d’ACICOM-Ciutadania i Comunicació valorarà i estudiarà tots els originals admesos dels quals escollirà aquells que més i millor s’ajusten als objectius del concurs i als fins que persegueix la col·lecció.

5.  VEREDICTE.

 •  El veredicte es farà segons criteris d’interés social i ciutadà i dins de l’àmbit de la investigació així com de la qualitat dels textos escrits, de les imatges i també de l’originalitat, creativitat i novetat en el seu tractament i presentació.
 • El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs si cap dels treballs presentats no acompleixen uns criteris mínims de qualitat o de temàtiques adients l’objecte del Concurs.
 • El jurat, d’acord amb les disposicions pressupostàries d’ACICOM-Ciutadania i Comunicació i atenent a l’interés dels treballs seleccionats, podrà decidir atorgar més d’un premi i per tant fer les corresponents
 • El jurat es reserva el dret de realitzar suggeriments a les persones autores per tal d’adaptar els texts originals, l’estil de redacció, la seua extensió i la seua plasmació per facilitar la seua integració en la col·lecció, amb la necessària prèvia acceptació per banda de les persones

6.  LLIURAMENT

 •  El treball o treballs seleccionats pel jurat serà editat i publicat per ACICOM- Ciutadania i Comunicació, bé directament o en coedició amb alguna altra Es farà tant en paper com en edició electrònica.
 • Les autores dels treballs seleccionats per a ser editats signaran el corresponent contracte subscrit entre ACICOM i l’autoria perquè puga iniciar-se el procés d’edició del La no signatura del contracte per part de l’autoria dels originals seleccionats determinarà l’automàtica eliminació del concurs i de la consideració de seleccionat, i el treball no serà publicat. En eixe cas el jurat podrà tornar a seleccionar un altre treball o declarar el concurs desert.
 • ACICOM procedirà a realitzar, a càrrec seu, l’edició en paper de tants exemplars com considere convenient amb el corresponent ISBN i una edició electrònica.
 • Els drets d’autoria quedaran estipulats en el contracte d’edició.
 • ACICOM donarà difusió de les obres premiades i de les autories per tots els seus mitjans: web, butlletí electrònic, xarxes socials, mitjans de comunicació, comunitat universitària i dels professionals de la comunicació, organitzacions socials,
 • ACICOM organitzarà, conjuntament amb l’autoria, presentacions dels llibres en diversos indrets de la Comunitat Valenciana, cercant l’objectiu de donar a conéixer els temes tractats i gestionar el coneixement de les joves investigacions sobre comunicació, alhora que promocionar a les persones

7.    OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTORES DELS ORIGINALS SELECCIONATS.

 •  Signar el contracte d’edició en el termini de quinze dies després d’haver rebut la comunicació del jurat
 • Sotmetre’s al control financer i complir amb les obligacions tributàries establides per llei

8.  ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

 La participació en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

9.  JURISDICCIÓ

 Per a totes les reclamacions que puguen sorgir amb motiu d’aquestes bases, així com del contracte que haurà de signar ACICOM i les autores dels treballs seleccionats per a ser editats i publicats per ACICOM, queden sotmeses les dues parts als tribunals i jutjats de València amb renúncia expressa del seu fur. I totes les despeses que s’originen per aquesta causa ho seran per compte de la part que haja incomplit el pacte.

València 6 de maig del 2019

Post a Comment