Jornades: La transparència en les entitats privades. 2/2/2022

ACICOM ha vingut defensant la transparència i el dret a saber des de la nostra creació. Actualment hem sigut una de les entitats que ha estat experimentant i fent les proves d’usabilitat de la plataforma TEP (Transparència Entitats Privades) que la Direcció General de Transparència ha impulsat i que serà presentada en aquestes jornades.

Us invitem a participar, bé presencialment o també telemàticament seguint en streaming. 

Cal dir que aquesta plataforma impulsada des de la Direcció General de Transparència és el desenvolupament del que es contempla en:  

Article 3. Altres subjectes obligats
1. Hauran de complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica:
a) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials.
b) Les entitats privades que perceben durant el període d’un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.
2. Sense perjuí d’allò que s’ha indicat en l’apartat anterior, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d’un any, ajudes o subvencions, de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l’article 2, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar-hi la publicitat adequada, indicant almenys l’entitat pública concedent, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d’esta informació es realitzarà preferentment a través de les pàgines web corresponents. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la dita publicitat, podran complir amb la dita obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

 • Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. https://gvaoberta.gva.es/documents/7843050/172236069/D_2017_105_val.pdf/b454c76a-6eb3-452e-9523-0cc9f9f80d39

Article 3. Aplicació als subjectes obligats que reben ajudes o subvencions públiques
Sense perjuí del que estableix l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, els subjectes compresos en els apartats 2 i 3 de l’article 3 de la mencionada llei compliran les seues obligacions de publicitat activa de conformitat amb els criteris següents:
1. S’entendrà per període d’un any l’exercici econòmic immediatament anterior a la data en què haja de publicar-se la informació.
2. Les obligacions derivades de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, seran aplicables durant tot el període d’execució de l’ajuda o subvenció percebuda, incloent-hi els controls d’execució posteriors que pogueren dur-se a terme.
3. El compliment d’aquestes obligacions podrà realitzar-se, si és el cas, utilitzant els mitjans electrònics de l’organització, associació o agrupació a què pogueren pertànyer. En el cas que no disposen de pàgina web, durant el període de justificació de l’ajuda concedida haurà de comunicar-se aquesta circumstància a l’entitat concedent perquè en done publicitat a través del portal web corresponent.

Presentació

Des de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, ens complau convidar-li a la presentació de TEP – Transparència Entitats Privades, el nou servei de GVA Oberta que la Generalitat posa a disposició de les entitats privades per a facilitar que aquestes complisquen la llei de transparència. Amb aquesta nova eina, les entitats privades que estan obligades a publicar la seua informació per haver rebut ajudes o subvencions públiques tindran més fàcil ser transparents.

Per a la presentació, hem organitzat la jornada La transparència en les entitats privades, que tindrà lloc el dimecres 2 de febrer, a partir de les 10 hores, a ″Las Naves″, Carrer de Joan Verdeguer, 16, València.

En aquesta jornada, a més de presentar aquest nou servei, també aprofitarem per a parlar sobre la importància de la transparència en el sector privat amb Transparency International España, i conéixer experiències i bones pràctiques de transparència amb representants de l’Associació Espanyola de Fundacions, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, la Fundació Horta Sud i la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Es prega inscripció prèvia mitjançant el formulari https://forms.gle/wYywTxmmrG5uVHZ28 o bé a l’adreça electrònica dg_transparencia@gva.es.

L’acte també es transmetrà a través del canal de Youtube de la Generalitat https://www.youtube.com/user/PresidenciaGVA/featured

Vos animem a assistir-hi o a difondre-ho entre les entitats i persones interessades, i esperem que siga d’interés.

Atentament,

PROGRAMA

 • 10:00 h. Presentació institucional, a càrrec deRosa Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • 10:15 h. Presentació de la plataforma TEP – Transparència Entitats Privades, a càrrec d’Andrés Gomis Fons director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
 • 11:00 h. Pausa
 • 11:30 h. La importància de la transparència en el sector privat, David Martínez García, director executiu de Transparency International España
 • 12:30 h. Experiències i bones pràctiques. Modera: Antoni Llorente, secretari autonòmic de Participació i Transparència
  – Isabel Penalosa Esteban, directora de Relacions Institucionals i Assessoria Jurídica de l’Associació Espanyola de Fundacions
  – Amelia Navarro Arcas, presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana
  – Julio Huerta Balastegui, coordinador de la Fundació Horta Sud
  – Esther Paulo Fuertes, vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD