DEFENSANT ELS DRETS LINGÜÍSTICS. L’Ajuntament de València incompleix les normatives d’ús del valencià

ACICOM pertany a la Plataforma pels Drets Lingüístics. Defensem dia a dia el dret a utilitzar amb normalitat el valencià, com a la llengua propia de la Comunitat Valenciana

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana diu:

Article sext
1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.

Per altra banda, el Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià al municipi de València. contempla l’ús del valencià per defecte i podem dir que és un greu defecte que no s’utilitza habitualment, incomplint el seu articulat.

En diverses ocasions ACICOM ha demanat rebre totes les comunicacions en valencià; però continuem rebent moltes de les notificacions i comunicacions en castellà. Encara és més greu que detectem que les decisions dels òrgans de govern es vene produint en massa ocasions en castellà.

Hem presentat una queixa formal davant l’Ajuntament i també al Síndic de Greuges, de la qual us deixem còpia.

Us animem a defensar també els vostres drets davant de qualsevol administració, empresa, … Malauradament ara no és possible utilitzar l’Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics per acatament d’una sentència judicial del Suprem que ha anul·lat  la seua capacitat per tramitar queixes i suggeriments, és a dir, pràcticament l’anul·la de contingut. Aquest procediment judicial havia estat iniciat arran d’un recurs presentat per l’”Asociación en Defensa del Castellano en la Comunitat Valenciana” i el Partit Popular. 

Vos deixem la nostra queixa:

Presentada a l’Ajuntament de València el dia 10 d’octubre de 2022:

OBJECTE DE LA RECLAMACIÓ 

Venim detectant un clar incompliment de la normativa vigent respecte a l’ús del valencià per banda de molts serveis municipals i el que és més greu, per determinats òrgans de decisió com és la Junta de Govern Local. La qual cosa suposa anar conra els drets lingüístics de la ciutadania.
Sol·licitem que s’adopten les mesures adequades per respectar les normatives vigents.
La nostra entitat sempre ha dit que vol comunicar-se amb l’Ajuntament de València en valencià i dia a dia rebem notificacions, acords, documents, etc. en castellà únicament. La qual cosa suposem que també serà el dia a dia respecte a tota la ciutadania
Cal dir que el Reglament municipal sobre ús i normalització del valencià al municipi de València diu expressament:
Article 4. De l’ús escrit.
1.- D’acord amb les normes d’ús del valencià de la Generalitat Valenciana, tots els acords que adopte l’Ajuntament de València es redactaran preferentment en valencià, tot tenint validesa i eficàcia jurídica oficial plenes. Així mateix, tindran eficàcia jurídica i administrativa els documents,
Article 5. Documentació administrativa interna.
Les convocatòries a les sessions dels òrgans de govern i dels altres òrgans, així com les comissions informatives, els ordres del dia, les actes i la resta d’escrits i documentació dirigida als/a les regidors/es o personal de l’Ajuntament es faran en valencià, tret d’aquells que demanen expressament la seua traducció. En aquest últim cas es farà en les dues llengües.
Article 7. Documentació administrativa dirigida als ciutadans.
1.- En les actuacions administratives d’ofici o a instància de part, les notificacions, comunicacions i qualsevol altra actuació que afecte als/a les ciutadans/es, es faran en valencià sempre que l’interessat no haja indicat expressament la utilització del castellà.

Hem presentat diversos documents recents (2021 i 2022) que incompleixen aquesta normativa, dirigits a nosaltres únicament en castellà:

  1. NOTIFICACION_02301-2021-2 
  2. NOTIFICACION_06001-2022-7_ 
  3. NOTIFICACION_02230-2021-118_ 
  4. NOTIFICACION_02301-2021-625 
  5. NOTIFICACION_06001-2022-2_ACICOM_
  6. NOTIFICACION_02230-2021-127_ 
  7. NOTIFICACION_02230-2021-319_

Encara no tenim cap resposta de l’Ajuntament.

Presentada al Síndic de Greuges en els mateixos terminis:

Resposta inicial del Síndic:

Matèria: Drets lingüístics
Assumpte: Drets lingüístics
Actuació: Resolució d’inici d’investigació
RESOLUCIÓ D’INICI D’INVESTIGACIÓ
D’acord amb la normativa que regeix el funcionament d’aquesta institució, G98216211, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), ens va presentar un escrit al qual assignàrem el número de queixa 2200458.
En el seu text manifesta substancialment que:
(..) Venim sofrint un clar incompliment de la normativa vigent respecte a l’ús del valencià per banda de molts serveis municipals i el que és més greu, per determinats òrgans de decisió com és la Junta de Govern Local. La qual cosa suposa anar contra els drets lingüístics de la ciutadania. Sol·licitem que s’adopten les mesures adequades per respectar les normatives vigents. La nostra entitat sempre ha dit que vol comunicar-se amb l’Ajuntament de València en valencià i dia a dia rebem notificacions, acords, documents, etc en castellà únicament (…)
Remetem còpia adjunta de l’escrit presentat per la persona interessada, en què manifesta els fets i les consideracions referents a la seua queixa, com també de la documentació addicional aportada.
Una vegada analitzats els fets descrits i la normativa aplicable, observem que l’actuació de l’Administració local podria afectar els drets lingüístics de la persona promotora de l’expedient, cosa que faculta el Síndic de Greuges per a intervenir en aquest supòsit, d’acord amb el que hi ha disposat en l’article 38 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 1 de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Considerem que la queixa reuneix els requisits establits en els articles 22 a 30 de la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa S’ADMET A TRÀMIT i es resol l’obertura del procediment de queixa 2200458, de conformitat amb el que hi ha determinat en l’article 31 de la llei citada.
La persona promotora s’ha dirigit a aquesta institució en valencià i, per tant, ha triat la llengua oficial en què vol relacionar-se i rebre les respostes de l’Administració. I, tot això, de conformitat amb el que hi ha previst en l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia, norma institucional bàsica de la Comunitat Valenciana. En conseqüència, sol·licitem que tots els escrits i comunicacions que ens remeten referents a aquesta queixa estiguen redactats en valencià, atés que, en compliment de l’art. 31.2 de la nostra llei, seran traslladats a la persona interessada, qui té dret a rebre les comunicacions i els escrits en versió original i en la llengua oficial que va triar.
A fi de contrastar el que la persona promotora exposa en la seua queixa, sol·licitem a l’Ajuntament de València un informe detallat i raonat sobre els fets que han motivat l’obertura del present procediment de queixa, juntament amb la seua valoració quant a la possible afectació del dret invocat, per a l’emissió del qual la llei del Síndic concedeix un mes de termini.
El termini d’un mes concedit per a l’emissió de l’informe sol·licitat podrà ser ampliat un altre mes addicional pel Síndic de Greuges, amb caràcter excepcional i a instància de l’Administració, «quan en un determinat supòsit concórreguen circumstàncies justificades que així ho aconsellen» (article 31 de la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges). En tot cas, caldrà sol·licitar aquesta ampliació abans que finalitze el termini concedit inicialment, i el Síndic resoldrà allò que resulte procedent.
Si l’informe sol·licitat no s’emet dins del termini concedit, es prosseguirà amb la investigació i, d’acord amb l’art. 39.1.a de la Llei 2/21, del Síndic, es considerarà que existeix falta de col·laboració. A més, independentment que es puga adoptar qualsevol de les mesures establides en l’apartat 3 d’aquest mateix precepte, es farà constar aquesta circumstància en la resolució final, com a incompliment del seu deure de col·laboració (art. 39. 4).

 

Desitgem que el nostre ajuntament millore i modifique aquesta lamentable situació i comportament.

Us invitem a presentar també queixes en cas de veure perjudicats els vostres drets . Una ciutadania activa i empoderada és una garantia per a la democràcia.

 

PER A SABER-NE MÉS