Declaració de BIC els arxius de RTVV i RTVE-CV posada en marxa per ACICOM I COBDCV

audiovisual.1València a 20 de desembre de 2013

ACICOM I COBDCV JA HAN POSAT EN MARXA LA DECLARACIÓ DE BIC (BÉ D’INTERÉS CULTURAL) DELS ARXIUS AUDIOVISUALS DE RTVV I RTVECV

El Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, COBDCV,i l’Associació Ciutadania i Comunicació, ACICOM, han Posat en marxa formalment la declaració de BIC dels Arxius Audiovisuals de RTVV i RTVE-CV, mitjançant la presentació davant la Conselleria de Turismo, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (17 de desembre de 2013), dels corresponents escrits amb la petició formal i documentació per a la incoació del l’expedient adient, garantint així la seua preservació, salvaguarda i conservació activa d’ambdós arxius audiovisuals .

Al mateix temps, s’ha demanat la protecció del patrimoni informàtic i bens immaterials de naturalesa tecnològica, és a dir, els sistemes de gestió documental digitals i multimèdia que permiteixen l’accessibilitat i localització de les imatges per banda d ela ciutadania.

Després del tancament de RTVV dut a terme per la Generalitat Valenciana el dia 29 de novembre, l’arxiu de RTVV encara corre més el perill de caure en l’oblit o fins i tot de perdre’s per a la posteritat.

L’Arxiu de RTVV com el de RTVE-CV són parts essencials de la memòria col.lectiva dels Valencians,  i materials de primer ordre, per al coneixement de la història contemporània de la Comunitat Valenciana.

ACICOM i el COBDCV, junt amb altres organitzacions valencianes com el Consell Valencià de Cultura, el Centro UNESCO i el Circulo por la Defensa y Difusión del Patrimonio, celebrarem el passat dia 29 d’Octubre, un any més, el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb una Jornada d’estudi i debat sota el títol Salvem el tresor audiovisual valencià, per a nosaltres i per a properes generacions!, on ens vam comprometre a llançar aquesta iniciativa que ara hem fet realitat . http://proba.acicom.org/blog/2013/10/21/dia-mundial-del-patrimoni-audiovisual-salvem-el-tresor-audiovisual-valencia-per-a-nosaltres-i-per-a-properes-generacions/ Mesa Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual 29 d'octubre de 2013

 Reportatge Fotogràfic de l’acte (punxa damunt per vore’l)

Segons la legislació vigent i especialment la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, “la iniciació del procediment podrà realitzar-se d’ofici o a instància de qualsevol persona i haurà de ser resolta en el termini de tres mesos. La denegació, si és el cas, haurà de ser motivada. La incoació del procediment per a la declaració d’un be d’interés cultural determinarà l’aplicació immediata al be afectat del regim de protecció previst per als bens ja declarats. El procediment que s’instruisca haurà de comptar amb els informes favorables a la declaració almenys de dos de les institucions consultives a que es referix l’article 7 d’esta llei.

Els informes podran ser sol·licitats tan per l’administració que tramita el procediment com per qui, si es el cas, va instar la incoació. Transcorreguts tres mesos des de la sollicitud de l’informe sense que este s’haja emes s’entendrà que es favorable. No obstant això, si en l’expedient consta algun informe contrari a la declaració serà necessària l’existència de dos informes favorables expressos.

Quan es tracte de bens immaterials de naturalesa tecnològica a que es referix l’article 26.1.D. d’esta llei, s’haurà de demanar informe de l’òrgan de l’administració de La Generalitat competent en matèria de Noves Tecnologies.

Propossem que siguen declarats BIC dins del capítul C/ Documents i obres bibliografiques, cinematografiques, fonografiques o audiovisuals declarades com a fons d’arxius i biblioteques. La passivitat del govern autonòmic respecte els arxius audiovisuals és molt preocupant i ara no tindrà més remei que actuar a instància de part, ja que no ho ha fet fins ara d’ofici. Adjuntem documentació presentada

20131217 RTVV Reg. Entr. Conselleria Cultura BIC-Arxius RTVV

20131217 RTVE-CV Reg. Entr.Conselleria Cultura BIC-Arxius RTVE-CV

Portada

RTVV va fer un reportatge sobre el Dia Mundial del Patrimoni audiovisual 2013Frame de RTVV

ACICOM Y COBDCV YA HAN PUESTO EN MARCHA LA DECLARACIÓN DE BIC (BIEN DE INTERÉS CULTURAL) DE LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES DE RTVV Y RTVE-CV El Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, COBDCV,y la Asociación Ciudadanía y Comunicación, ACICOM, han Puesto en marcha formalmente la declaración de BIC de los Archivos Audiovisuales de RTVV y RTVE-CV, mediante la presentación ante la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana (17 de diciembre de 2013), de los correspondientes escritos con la petición formal y documentación para la incoación del el expediente adecuado, garantizando así su preservación, salvaguarda y conservación activa de ambos archivos audiovisuales . Al mismo tiempo, se ha pedido la protección del patrimonio informático y bienes inmateriales de naturaleza tecnológica, es decir, los sistemas de gestión documental digitales y multimedia que permitan la accesibilidad y localización de las imágenes por parte de la ciudadanía. Después del cierre de RTVV llevado a cabo por la Generalitat Valenciana el día 29 de noviembre, el archivo de RTVV todavía corre más el peligro de caer en el olvido o incluso de perderse para la posteridad. El Archivo de RTVV como el de RTVE-CV son partes esenciales de la memoria colectiva de los Valencianos, y materiales de primer orden, para el conocimiento de la historia contemporánea de la Comunidad Valenciana. ACICOM y el COBDCV, junto con otras organizaciones valencianas como el Consejo Valenciano de Cultura, lo Centro UNESCO y lo Circulo miedo la Defiende y Difusión del Patrimonio, celebraremos el pasado día 29 de Octubre, un año más, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con una Jornada de estudio y debate bajo el título Salvamos el tesoro audiovisual valenciano, para nosotros y para próximas generaciones!, donde nos comprometimos a lanzar esta iniciativa que ahora hemos hecho realidad . http://proba.acicom.org/blog/2013/10/21/dia-mundial-del-patrimoni-audiovisual-salvem-el-tresor-audiovisual-valencia-per-a-nosaltres-i-per-a-properes-generacions/ Según la legislación vigente y especialmente la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, la iniciación del procedimiento podrá realizarse de oficio o a instancia de cualquier persona y tendrá que ser resuelta en el plazo de tres meses. La denegación, si se el caso, tendrá que ser motivada. La incoación del procedimiento para la declaración de un bien de interés cultural determinará la aplicación inmediata al bien afectado del regimen de protección previsto para los bienes ya declarados. El procedimiento que se instruya tendrá que contar con los informes favorables en la declaración al menos de dos de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7 de esta ley. Los informes podrán ser solicitados tan por la administración que tramita el procedimiento como por quien, si se el caso, instó la incoación. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que este se haya emitido se entenderá que es favorable. Sin embargo, si en el expediente consta algún informe contrario en la declaración será necesaria la existencia de dos informes favorables expresos. Cuando se trate de bienes inmateriales de naturaleza tecnológica a que se refiere el artículo 26.1.D. de esta ley, se tendrá que pedir informe del órgano de la administración de La Generalitat competente en materia de Nuevas Tecnologías. Proponemos que sean declarados BIC dentro del capítulo C/ Documentos y obras bibliográficas, cinematográficas, fonográficas o audiovisuales declaradas como fondos de archivos y bibliotecas. La pasividad del gobierno autonómico respeto los archivos audiovisuales es muy preocupante  y ahora no tendrá más remedio que actuar a instancia de parte, puesto que no lo ha hecho hasta ahora de oficio. Adjuntamos documentación presentada Para más información  

Post a Comment