Crida per la transparència dels assumptes públics davant les pròximes eleccions generals

Crida per la transparència dels assumptes públics davant les pròximes eleccions generals

Madrid, 10 juny 2016- La Coalició ProAcceso , formada per més de 60 organitzacions i actors de la societat civil, entre les quals es troba ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) fa una crida a les diferents forces polítiques espanyoles perquè assumisquen, de cara a les pròximes eleccions generals del 26 de juny, un ferm compromís que garantisca el ple dret d’accés a la informació a Espanya i la transparència dels assunptes públics ajustant-se als 10 principis defensats per la Coalició des de l’any 2006.
Les organitzacions insten a les principals forces polítiques a incloure en els seus programes com a àrea de reforma prioritària les necessàries millores en la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern perquè s’adeqüe als estàndards internacionals.
Les limitacions que l’actual Llei suposa han sigut posades de manifest en nombroses ocasions evidenciant que és una llei sens dubte insuficient per a poder garantir l’accés a informació com un dret fonamental. No obstant açò, els principals actors polítics d’aquest país no han abordat durant aquests mesos el tema en profunditat. Els compromisos i les propostes de millora han sigut parcials i poc ambicioses.
En un context de descrèdit de les institucions i de desafecció ciutadana davant la labor política i institucional, considerem essencial i urgent emprendre el camí cap a una clara i definitiva millora de la llei de transparència per a recuperar la confiança dels ciutadans.
Per açò, avui recordem el nostre decàleg com a principis fonamentals que tota legislació en matèria d’accés a la informació és essencial que arreplegue:
1. El dret d’accés a la informació és un dret fonamental de tota persona.
2. El dret d’accés a la informació s’aplica a totes les entitats públiques, a tots els poders de l’Estat i a totes aquelles entitats privades que realitzen funcions públiques.
3. El dret d’accés a la informació s’aplica a tota la informació elaborada, rebuda o en possessió de les entitats públiques, sense importar com estiga emmagatzemada.
4. Realitzar sol·licituds ha de ser senzill, ràpid i gratuït.
5. Els funcionaris tenen l’obligació d’ajudar als sol·licitants.
6. Principi de publicitat de la informació: el secret i la denegació de la informació són l’excepció.
7. Les denegacions d’accés a la informació han de ser limitades i estar degudament motivades.
8. Tota persona té el dret a recórrer les denegacions d’accés o la no contestació a les sol·licituds realitzades.
9. Les entitats públiques, a iniciativa pròpia, han de posar a la disposició del públic informació bàsica i essencial sense que siga necessari realitzar una sol·licitud.
10. El dret d’accés a la informació ha de ser garantit per un òrgan independent.

Cridem als candidats i els seus partits a incloure aquests principis en les seues prioritats per a vetlar per que es consolide el dret a la informació a Espanya i a garantir, tant en matèria legal com en la pràctica unes institucions transparents i obertes per a una ciutadania informada. Per a açò essencial que a més d’assumir els principis de la Coalició Pro Accés s’incloguen les propostes electorals programes d’acció i pressupostos per a educar i formar al públic i als funcionaris sobre el sentit, utilitat i ús de la llei de transparència.

Signat: La Coalició ProAcceso

————————————————————————-

La Coalició ProAcceso és una plataforma formada per organitzacions de la societat civil i individus que es va constituir a l’octubre de 2006 amb la finalitat de promoure el dret d’accés a la informació a Espanya. Per a més informació veure: www.proacceso.org
Els 10 principis estan disponibles en la seua versió íntegra i desenvolupada ací

Post a Comment