Consell Valencià de Cultura aprova interessants informes

Home CVC El Consell Valencià de Cultura ha aprovat interessants i preocupants informes, sobre  tres temes que ens ocupen i preocupen a ACICOM.

El passat dia 27 de juny de 2003 va presentar públicament el Informe sobre un canvi de paradigma, apostant per la Ciència i la Cultura  com la veritable oportunitat davant la crisi.

Vos adjuntem còpia dels mateixos per ajudar i col·laborar amb el debat ciutadà sobre els temes tractats, i aprofitem per demanar i exigir al CVC que pose sempre la versió en valencià per defecte, a l’abast de la ciutadania, que a hores d’ara encara tingam que llegir la seua producció en castellà és vergonyós:

1.- Informe sobre un canvi de paradigma. La Ciència i la Cultura: Oportunitat davant la crisi http://cvc.gva.es/archivos/Canvi_Paradigma_cultural.pdf

CONCLUSIONS

Este informe del CVC té com a objectiu obrir les línies necessàries per a arribar a un pacte social entre les forces públiques i privades socials valencianes, a fi de canviar el paradigma cultural que considera la cultura i la ciència com a àrees innecessàries en la construcció social, productiva i econòmica de la nostra societat, alhora que s’aposta per un nou model productiu valencià que competisca internacionalment i siga capaç d’oferir riquesa econòmica i cohesió social.

Fem un crida urgent a la societat valenciana en conjunt, perquè no podem quedar-nos parats davant la crisi actual, iniciada en 2008 i per a la qual no es veu encara un final esperançador. Els braços encreuats, la falta de resposta, el mateix de sempre no són una resposta convincent ni eficaç.

En definitiva, «canviar de model productiu» significa buscar noves activitats productives que puguen sustentar un model de creixement econòmic, generar riquesa, crear llocs de treball, capaços de substituir en el creixement els sectors ara en crisi, i que puguen alhora competir en l’àmbit internacional i global.

En opinió del CVC, estos nous sectors els podem trobar en la ciència i la cultura.

La I+D+I, la biotecnologia, la salut, les energies renovables o els sectors culturals es poden convertir en àrees de nous treballs i de riquesa productiva. Ens pareix poc intel·ligent que la ciència i la cultura continuen ocupant un lloc marginal en les estratègies econòmiques i de desenvolupament territorial, i que no participen ni es consideren com una oportunitat estratègica per al canvi de model productiu.

Cal mobilitzar la creativitat i associar-la a l’empreniment, convéncer els inversors públics i privats que arrisquen per estes noves activitats, informar l’opinió pública de la importància de les seues aportacions per a millorar la qualitat de vida de la col·lectivitat, i dirigir la nostra competitivitat cap a la unió entre la creació, la innovació i la producció.

Els nous instruments, la nova tecnologia, l’aparició d’Internet, la globalització de la informació i la comunicació, en definitiva, la revolució tecnològica que vivim en el nostre temps han de ser una oportunitat i un salt significatiu per a la producció dels sectors científics i culturals.

Defenem que la cultura va més enllà d’una simple acumulació de coneixements, i que suposa la porta d’accés a la llibertat; és un instrument bàsic per a la plenitud personal i col·lectiva que ens permet comprendre i actuar cívicament; és un principi formador i vertebrador d’una comunitat; representa un motor de canvis socials i l’obertura a noves propostes i processos; és un element clau de la formació i progrés de les ciutats, tant en la seua oferta cultural com en la convivència davant dels conflictes; significa un element anivellador i solidari, per al qual les noves tecnologies permeten trencar barreres socials i econòmiques per a aconseguir la igualtat d’accés universal, un objectiu encara llunyà.
Per tot això, proposem:
UN NOU MODEL PRODUCTIU BASAT EN DOS EIXOS:
1. la societat del coneixement, amb la ciència i la cultura com a eixos econòmics d’innovació, creació i producció; i

2. una cultura de la conservació, ja que disposem d’un sol planeta amb recursos materials limitats, que cal gestionar amb sensibilitat i intel·ligència.

2.- Informe sobre el libre comercio del sector audiovisual http://cvc.gva.es/archivos/Informe_sector_audiovisual.pdf

Conclusiones

1) El CVC insta al gobierno español a mantener firme la posición de defensa del sector audiovisual, como instrumento garante de la diversidad y pluralidad cultural europea.

La Cultura no es una mercancía cualquiera que pueda negociarse en tratados y acuerdos comerciales, sin considerar sus cualidades propias.

En una situación económica tan grave como la que atraviesa Europa, la Unión Europea debe apoyar con firmeza la creatividad cultural en su propio territorio. Europa no puede renunciar a sus señas de identidad culturales, ni a sus diversidad interna, ni a los valores construidos durante años basados en la pluralidad y respeto cultural.

2) El CVC también hace un llamamiento al Gobierno Español para que reconsidere la situación impositiva que se aplica en la Cultura, y lógicamente, al sector audiovisual,que presenta una debilidad preocupante en sus producciones, el cierre de empresas, la dificultad de los actores y actrices, y la desaparición de salas de exhibición.

3) Asimismo, consideramos necesario mantener las ayudas públicas que hasta el momento se asignaban al sector audiovisual, con el fin de mantener y proteger la especificidad cultural que se transmite a través de una herramienta tan potente como la imagen.

4) En relación al principal instrumento de difusión de nuestra cultura así como la herramienta audiovisual valenciana más significativa, resulta de vital importancia que el Gobierno Valenciano agilice las actuaciones necesarias para garantizar la viabilidad del ente, para que no se produzca la parálisis de las emisiones, que se ponga en marcha el Contrato Programa fijado en el proyecto de ley, que se inicie un proceso de recuperación y proyección de RTVV como instrumento cultural y de cohesión del territorio, y que se trabaje en busca del consenso social necesario para que RTVV deje de lado la mala imagen actual, la situación de precariedad laboral y la incertidumbre de su futuro que afecta al conjunto del audiovisual valenciano y al conjunto de la sociedad.

5) Este documento se enviará a la Consellera de Cultura, Educación y Deportes, al director de CulturArts, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a toda persona que lo solicite.

3.- Informe sobre el sector de la Danza
http://cvc.gva.es/archivos/Informe_sobre_sector_danza.pdf

Conclusiones

1) El CVC considera urgente y de especial importancia que la Consellería de Cultura aborde, con sensibilidad y preocupación, la dificultad que atraviesa el sector profesional de la Danza, así como el incierto futuro profesional.

2) La precariedad actual, la falta de instalaciones en condiciones adecuadas y la incertidumbre no solamente suponen una debilidad creativa y cultural del momento presente, sino que también pueden dificultar la progresiva creación del patrimonio artístico valenciano de las próximas generaciones.

3) Es necesario establecer y reforzar los lazos de consenso y diálogo entre la Administración y la profesión, con el fin de consolidar un plan de promoción de la Danza, revisando las ayudas y subvenciones, los convenios a realizar, y la difusión y exhibición de compañías y espectáculos.

4) Se solicita a la Administración que, tanto la Danza como otras manifestaciones de las Artes interpretativas sean actividades/talleres incluidos en los distintos niveles de la Formación docente (como así ocurre en los países de nuestro entorno), con el fin de que el escolar, desde los primeros niveles, tenga conocimientos básicos, que incidan en la consecución de un mayor prestigio y respeto por las Artes.

5) Hacemos un llamamiento a la sociedad a defender la Cultura porque es una responsabilidad colectiva y un bien público.

6) Este documento se enviará a la Consellera de Cultura, Educación y Deportes, al director de CulturArts, a los comparecientes, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a toda persona que lo solicite.

El nostre soci, JuanManuel Játiva, , periodista de El País, ha escrit sobre el tema: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/29/valencia/1351529272_524740.html


Post a Comment