Gestió de la informació en temps de crisi. T’adhereixes al manifest?

Sabem que les dades poden servir per a millorar les nostres vides.

La pandèmia de la COVID 19 està alterant els nostres hàbits quotidians d’una manera insospitada i amb una intensitat inimaginable fa escassos mesos.

En un context de crisi sanitària és fonamental prioritzar la salut de totes i tots. Per això, ha d’existir diàleg entre Institucions i ciutadania, compartint informació real i pertinent basada en dades fiables.

De la mateixa manera, per a combatre eficaçment aquesta pandèmia es precisa que, tant Institucions públiques com entitats privades, compartisquen les seues dades de manera transparent i segura, implantant un model de relació que supere la lògica d’apropiació excloent.

L’idoni seria utilitzar plataformes de difusió pròpia, conservant la seua titularitat pública i garantint així l’ús lícit de les dades de salut i la seua privacitat.

A més, perquè aquestes dades siguen útils han de complir certs requisits:

  • S’han de tractar i representar d’una manera agregada.
  • Han de ser normalitzades, exportables per a la seua reutilització, preferiblement en formats lliures i inter-operables, que possibiliten el treball amb elles.
  • El subministrament de dades ha d’actualitzar-se amb regularitat i ser constant en el temps, evitant canvis de protocol que dificulten la construcció de marcs temporals vàlids i rellevants.
  • És molt més útil que les dades s’agrupen entorn d’unitats administratives emprades habitualment en la realització d’estadístiques, això és: seccions censals, barris, districtes o municipis.

La implementació d’aquestes mesures contribuiria a la construcció col·lectiva d’una societat més sana i democràtica.
Perquè una societat ben informada és una societat més forta i intel·ligent capaç de fer front a les adversitats.

DONES SUPORT AL MANIFEST?                DAS TU APOYO AL MANIFIESTO?

 

https://bit.ly/2WsZi2M

 

 

Manifiesto: Gestión de la información en tiempos de crisis.

https://webmesura.org/manifiesto-en-apoyo/

 

Sabemos que los datos pueden servir para mejorar nuestras vidas.

La pandemia de la COVID 19 está alterando nuestros hábitos cotidianos de un modo insospechado y con una intensidad inimaginable hace escasos meses.

En un contexto de crisis sanitaria es fundamental priorizar la salud de todas y todos. Por ello, debe existir diálogo entre Instituciones y ciudadanía, compartiendo información real y pertinente basada en datos fiables.

Del mismo modo, para combatir eficazmente esta pandemia se precisa que, tanto Instituciones públicas como entidades privadas, compartan sus datos de manera transparente y segura, implantando un modelo de relación que supere la lógica de apropiación excluyente.

Lo idóneo sería utilizar plataformas de difusión propia, conservando su titularidad pública y garantizando así el uso lícito de los datos de salud y su privacidad.

Además, para que estos datos sean útiles tienen que cumplir ciertos requisitos:

Se tienen que tratar y representar de un modo agregado.

Deben ser normalizados, exportables para su reutilización, preferiblemente en formatos libres e inter-operables, que posibiliten el trabajo con ellos.

El suministro de datos debe actualizarse con regularidad y ser constante en el tiempo, evitando cambios de protocolo que dificulten la construcción de marcos temporales válidos y relevantes.

Es mucho más útil que los datos se agrupen en torno a unidades administrativas empleadas habitualmente en la realización de estadísticas, esto es: secciones censales, barrios, distritos o municipios.

La implementación de estas medidas contribuiría a la construcción colectiva de una sociedad más sana y democrática.
Porque una sociedad bien informada es una sociedad más fuerte e inteligente  capaz de hacer frente a las adversidades.

Post a Comment