EL DRET DELS CIUTADANS A RECTIFICAR INFORMACIONS

Que significa el dret de rectificació?

La llei orgànica que el regula diu que qualsevol persona, física jurídica te dret a rectificar l´informació donada per algun mitjà de comunicació, de fets que contingues al·lusió directa a la persona, els quals es consideres inexactes i que puguen causar-li algun perjudici.

Per tant.

Cal que l´ informació siga inexacta i perjudicial, i a més a més que ens implica expresament. Només es pot plantejar sobre informació, mai sobre opinions, judicis de valor o expresions subjetives

Qui la pot exercir?.- Directament cada persona, en el seu defecte, els seus representants i els  hereus, en el cas de les persones físiques.

En el cas de les persones jurídiques, els seus representants legals amb poder per a exercir-lo.

Legislació aplicable

Llei Orgànica 2/1984, de 26 de mars de 1984, reguladora del dret de rectificació.

Com es pot exercir aquest dret?

Per escrit dirigit al mitjà de comunicació, en el termini de set dies de la seua aparició, al que s´ acompanyarà el text que es considera que deu publicar-se, o fer-se públic. Cal tindre constància de la data de l’entrega del escrit i  de la seua recepció, amb còpia sallada per correus, o bé per mitjà de notari.

La  rectificació deu limitar-se estrictament a corregir les dades o informacions inexactes.

Obligació de rectificar

Si la rectificació es fa als termes definits a la llei, aquesta es déu difondre als tres dies de la recepció amb la mateixa rellevància que tingués l´informació que es rectifica i sense afegir comentaris o recursos tipográfics com les cometes o les lletres cursives.

Si no es possible en eixos tres dies, pel tipus de publicació, es farà al número següent.

Si es tracta de radio o TV, també el termini és de tres dies, i en espais de la rellevància i audiència equivalents a l´informació inicial.

Que es pot fer si no es rectifica?

Si el mitjà de comunicació no rectifica en el anterior termini la informació objecte de la reclamació o heu fa sense atindre’s a les anteriors condicions, la llei preveu una acció davant del jutjat civil, sense necessitat d’advocat, per obligar al mitjà a fer-ho. El termini per presentar per escrit al jutjat és de set dies laborables a partir del dia de la publicació incorrecta o desde el día que acabava el termini per fer-la. El procés és molt ràpit i verbal. El jutge pot no admetre la demanda si considera qu no reunix els requisits legals o si no es considera competent per a resoldre-la.

La sentencia optarà per obligar a la publicació o emissió de la rectificació, a no fer-ho, o fer-ho en les condicions que el jutje considere adients.

Aquesta reclamació és compatible amb qualsevol altra (civil, penal  o de qualsevol altra natura)

Post a Comment