Declaració de la “Coalición Pro Acceso” en suport d’UCRAÏNA

ACICOM és una de les entitats membre de la Coalición Pro Acceso que ha donat suport a aquesta declaració

                                             Coalición ProAcceso | Individuos que apoyan las actividades estratégicas de la Coalición           DECLARACIÓ DE LA “COALICIÓN PROACCESO”EN SUPORT D’UCRAÏNA

Els membres de la Coalició Pro Accés sotasignats manifestem el nostre més sincer suport al poble ucraïnés i el nostre repudi a les accions empreses pel Govern rus contra Ucraïna, que representen un atac als drets humans i als valors fonamentals de les societats democràtiques.

La transparència i l’accés a informació són part d’aquests valors, necessaris, entre altres coses, per a evitar l’esplai de notícies falses i la desinformació, lluitar contra la corrupció i evitar el blanqueig de capitals provinents d’autòcrates i oligarques vinculats amb aquests règims totalitaris, que serveixen per a finançar i donar suport a accions tan atroces com les que hui succeeixen a Ucraïna.

Aquest dijous 3 de març, a una setmana de l’inici dels atacs a Ucraïna, hem enviat una carta al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, com a encarregat del seguiment de l’IV Pla d’Acció de Govern Obert, i sent compromisos adquirits pel Govern d’Espanya, on demanem:

L’obertura àmplia i gratuïta del Registre Mercantil: Això permetrà tindre informació sobre la legalitat de les empreses, permetre la competència justa i assegurar una contractació pública transparent. Conéixer aquesta informació previndria casos de corrupció i blanqueig de capitals com aquells descoberts per periodistes, com ara els exposats en els papers de Panamà, els papers de “pandora”, entre altres.
Les dades dels registres mercantils han sigut catalogats com a dades d’alt valor en la Directiva europea sobre Dades Obertes, per la qual cosa haurien d’estar disponibles en format obert, gratuït i per a tota la ciutadania. Actualment, Espanya és l’únic país europeu en el qual s’ha de pagar al Registre Mercantil per a fer una cerca simple d’informació bàsica.

 L’obertura àmplia i gratuïta del Registre de Titularitats Reals: Això permetrà saber qui són les persones que realment estan beneficiant-se dels guanys d’una/s empresa/s, i que en moltes ocasions s’amaguen darrere d’un entramat d’empreses i corporacions, que poden arribar a servir de mampara per a casos de corrupció i blanqueig de capitals.
Hui dia, a Espanya s’ha de signar un acord de col·laboració amb el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d’Espanya i pagar per a obtindre aquesta informació, a diferència d’altres països europeus, que garanteixen la transparència d’aquest registre, entre els quals destaca Ucraïna.

 Transparència en la contractació pública: Tindre la informació completa, actualitzada i centralitzada de les contractacions que s’estan duent a terme per part de les administracions públiques permetrà conéixer la naturalesa dels contractes i les empreses que estan rebent diners públics.

Si bé, existeix la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en alguns casos ocorre que la informació recaptada no està completa ni actualitzada. En altres casos pot assenyalar-se la falta d’interoperabilitat de les plataformes de contractació autonòmiques i locals amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Cal recordar que dins de la descripció del compromís 2.4.3 de l’IV Pla d’Acció de Govern Obert sobre Millora en l’accés a les dades recollides en el Registre Mercantil a càrrec del Ministeri de Justícia, s’assenyala:
Molts dels països membres de l’OGP estan comprometent-se a l’obertura dels seus registres mercantils i dels futurs registres de les persones propietàries últimes d’empreses com una eina necessària en la lluita contra la corrupció i evasió fiscal. Aconseguir l’accés a aquests registres és una de les prioritats de l’Aliança, identificada en la Declaració de París. A Espanya actualment la informació està disponible solo per a aquelles persones que paguen per a obtindre-la, creant una discriminació i desigualtat en l’accés a la informació.

L’accés a aquesta mena d’informació sempre ha sigut crucial en la lluita contra la corrupció i el blanqueig de capitals, però hui més que mai és necessària per a evitar que recursos econòmics il·legítims, que serveixen per a finançar el terrorisme del Govern rus contra Ucraïna, aconseguisquen empara en els nostres sistemes comercials i financers.

Els membres de la Coalició Pro Accés reiterem el nostre compromís amb la democràcia espanyola i europea, donant suport a aquelles accions dirigides a la defensa dels nostres drets, llibertats fonamentals i la Convivència en Pau de les nostres nacions.

• Access Info Europe
• Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
• Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
• Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
• Asociación de Periodistas de Investigación (API)
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
• Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
• Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
• Blueprint for Free Speech
• Col-legi oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
• Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
• Fundación Cultura de Paz
• Fundación Global Nature
• Fundación Hay Derecho
• Gobierno Transparente @TransparenteGob
• Manuel Sánchez de Diego
• Más Democracia
• Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC)
• RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
• SEO – Birdlife
• Transparency International España
• Xnet

Carta al Ministerio de Hacienda – CPA Ucrania

Coalición ProAcceso | Individuos que apoyan las actividades estratégicas de la Coalición           DECLARACIÓN DE LA COALICIÓN PROACCESO EN APOYO A UCRANIA

                   

Los miembros de la Coalición Pro Acceso abajo firmantes manifestamos nuestro más sincero apoyo al pueblo ucraniano y nuestro repudio a las acciones emprendidas por el Gobierno ruso contra Ucrania, que representan un ataque a los derechos humanos y a los valores fundamentales de las sociedades democráticas.

La transparencia y el acceso a información son parte de estos valores, necesarios, entre otras cosas, para evitar el esparcimiento de noticias falsas y la desinformación, luchar contra la corrupción y evitar el blanqueo de capitales provenientes de autócratas y oligarcas vinculados con estos regímenes totalitarios, que sirven para financiar y apoyar acciones tan atroces como las que hoy suceden en Ucrania.

Este jueves 3 de marzo, a una semana del inicio de los ataques a Ucrania, hemos enviado una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, como encargado del seguimiento del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, y siendo compromisos adquiridos por el Gobierno de España, en donde pedimos:

 La apertura amplia y gratuita del Registro Mercantil: Esto permitirá tener información sobre la legalidad de las empresas, permitir la competencia justa y asegurar una contratación pública transparente. Conocer esta información prevendría casos de corrupción y blanqueo de capitales como aquellos descubiertos por periodistas, tales como los expuestos en los papeles de Panamá, los papeles de pandora, entre otros.
Los datos de los registros mercantiles han sido catalogados como datos de alto valor en la Directiva europea sobre Datos Abiertos, por lo que deberían estar disponibles en formato abierto, gratuito y para todos/as los/as ciudadanos/as. Actualmente, España es el único país europeo en el que se tiene que pagar al Registro Mercantil para hacer una búsqueda simple de información básica.

 La apertura amplia y gratuita del Registro de Titularidades Reales: Esto permitirá saber quiénes son las personas que realmente están beneficiándose de las ganancias de una/s empresa/s, y que en muchas ocasiones se esconden detrás de un entramado de empresas y corporaciones, que pueden llegar a servir de mampara para casos de corrupción y blanqueo de capitales.
Hoy en día, en España se debe firmar un acuerdo de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y pagar para obtener esta información, a diferencia de otros países europeos, que garantizan la transparencia de este registro, entre los que destaca Ucrania.

 Transparencia en la contratación pública: Tener la información completa, actualizada y centralizada de las contrataciones que se están llevando a cabo por parte de las administraciones públicas permitirá conocer la naturaleza de los contratos y las empresas que están recibiendo dinero público.

Si bien, existe la Plataforma de Contratación del Sector Público, en algunos casos ocurre que la información recabada no está completa ni actualizada. En otros casos puede señalarse la falta de interoperabilidad de las plataformas de contratación autonómicas y locales con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cabe recordar que dentro de la descripción del compromiso 2.4.3 del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto sobre Mejora en el acceso a los datos recogidos en el Registro Mercantil a cargo del Ministerio de Justicia, se señala:
Muchos de los países miembros de la OGP están comprometiéndose a la apertura de sus registros mercantiles y de los futuros registros de las personas propietarias últimas de empresas como una herramienta necesaria en la lucha contra la corrupción y evasión fiscal. Lograr el acceso a estos registros es una de las prioridades de la Alianza, identificada en la Declaración de París. En España actualmente la información está disponible solo para aquellas personas que paguen para obtenerla, creando una discriminación y desigualdad en el acceso a la información.

El acceso a este tipo de información siempre ha sido crucial en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, pero hoy más que nunca es necesaria para evitar que recursos económicos ilegítimos, que sirven para financiar el terrorismo del Gobierno ruso contra Ucrania, consigan amparo en nuestros sistemas comerciales y financieros.

Los miembros de la Coalición Pro Acceso reiteramos nuestro compromiso con la democracia española y europea, apoyando aquellas acciones dirigidas a la defensa de nuestros derechos, libertades fundamentales y la Convivencia en Paz de nuestras naciones.

• Access Info Europe
• Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
• Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)
• Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
• Asociación de Periodistas de Investigación (API)
• Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
• Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
• Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
• Blueprint for Free Speech
• Col-legi oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
• Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
• Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
• Fundación Cultura de Paz
• Fundación Global Nature
• Fundación Hay Derecho
• Gobierno Transparente @TransparenteGob
• Manuel Sánchez de Diego
• Más Democracia
• Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC)
• RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental
• SEO – Birdlife
• Transparency International España
• Xnet

Carta al Ministerio de Hacienda – CPA Ucrania

.

PER A SABER-NE MÉS: