Avantprojecte de Llei General de Comunicació Audiovisual: ​Segona audiència i informació pública.

logoACICOM t’anima a participar dient la teua, o la nostra, davant l’avantprojecte de Llei General de Comunicació Audiovisual, en aquest cas , en la seua segona audiència i informació pública.
Obert el termini, fins el dia 12 de juliol del 2021 a les 9h.
El Gobierno presenta a una nueva audiencia pública el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
La futura llei realitzarà la transposició de la directiva europea aprovada en 2018 a l’ordenament jurídic espanyol i actualitzarà la legislació a la realitat del mercat, en el qual han sorgit nous agents i serveis audiovisuals impulsats per tecnologies digitals.
Aquesta Llei és una de les reformes recollides en l’estratègia Espanya Digital 2025 i entre els seus objectius està millorar l’atractiu d’Espanya com a plataforma europea de negoci, treball i inversió en l’àmbit audiovisual.
Com a principals novetats, reconeix als nous actors en el mercat audiovisual, respectant el principi de país d’origen, segons estableix la Directiva Comunitària. Es flexibilitzen els límits horaris de la publicitat en la TDT i es reforça la protecció dels menors; també es reforça el suport a la producció audiovisual independent, duplicant l’import al finançament del cinema independent.
Fonts de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals han detallat que la modificació “més rellevant” del text és el canvi de la Llei de Finançament d’RTVE, que estableix que el seu finançament es realitze “amb aportacions de tots els agents presents en el mercat audiovisual que competeixen per la mateixa audiència”.

En aquesta línia, passen a aportar al finançament d’RTVE els prestadors de vídeo sota demanda i les plataformes d’intercanvi de vídeos, al costat de la televisió lineal en obert i la de pagament. Han de realitzar la seua aportació tant aquells que estan establides a Espanya com els que estan establits en un altre país de la Unió Europea sempre que oferisquen els seus serveis a Espanya.

“Es fa un pas més en aquesta proposta, amb la idea d’establir un terreny de joc equilibrat per a tots els actors del sector i que tots ells tinguen les mateixes obligacions”, han defensat les fonts de la Secretaria d’Estat

Promoció d’obra audiovisual europea

El nou text reforça la promoció d’obra audiovisual europea en obres de productor independents, incrementant les obligacions d’inversió. Així, els prestadors que estiguen obligats han de complir les dues obligacions, els percentatges de les quals no se sumen entre si.

La primera d’aquestes obligacions és destinar el 3,5% a obra audiovisual, en qualsevol format, de productor independent que a més haurà de realitzar-se en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes. Aquest percentatge suposa un increment respecte del 0,9% actual.

La segona és que han de destinar el 2% al finançament de cinema de productors independents que també haurà de realitzar-se en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes. Aquesta obligació ja figurava en el text de la primera audiència i suposa un increment respecte del 1,8% vigent.

Respecte a la definició de productor independent, es manté la del text sotmés a primera audiència, que considera productor independent a tot aquell que no estiga vinculat empresarialment amb un prestador de serveis de comunicació audiovisual obligat a complir amb l’obligació de finançament d’obra audiovisual europea.

Igualment, es recull de manera explícita el respecte a la igualtat i la no discriminació per qüestió de gènere, al mateix temps que s’incorpora la promoció de codis d’autoregulació que protegisquen els usuaris enfront de continguts que puguen atemptar contra la dignitat de la dona o fomenten valors sexistes, discriminatoris o estereotipats.

Així mateix, la nova disposició addicional tercera preveu el foment a la producció d’obres audiovisuals dirigides o produïdes per dones a través de les convocatòries d’ajudes amb càrrec al Fons de Protecció a la Cinematografia i a l’Audiovisual.

Finalment, s’ha inclòs entre les mesures del Pla Triennal d’Impuls del sector audiovisual contemplat en l’article 149, el foment i difusió d’obres audiovisuals dirigides o creades exclusivament per dones.

En la protecció dels menors, es reprén la franja de protecció reforçada de la vesprada en el servei de comunicació audiovisual televisiu en obert, donat el reconeixement i l’extensió del seu ús per part dels usuaris.

Pel que fa a la publicitat de begudes alcohòliques es prohibeix que es dirigisca específicament a menors i faça l’efecte que el seu consum contribueix a l’èxit social o sexual, o el relacione amb idees o comportaments que expressen èxit personal, familiar, social, esportiu o professional. L’horari d’emissió de publicitat en televisió de begudes alcohòliques de menys de 20 graus es manté com en la legislació actual i podrà emetre’s entre les 20.30 i les 5.00 hores. La publicitat de begudes amb més de 20 graus només podrà emetre’s en la franja d’1.00 a 5.00 de la matinada, en línia amb el que s’estableix per a joc, esoterisme i *paraciencias.

El Govern espera poder aprovar l’Avantprojecte de Llei General de Comunicació audiovisual en Consell de Ministres a la fi d’octubre o primers de novembre, per a després procedir a la seua tramitació en el Congrés dels Diputats.

Tota la informació en: https://bit.ly/Participacio-Avantprojecte-Comunicacio-Audiovisual

El artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno establecen que, sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos o intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

En aplicación de ambos preceptos legales, y como consecuencia de las modificaciones introducidas en el texto que fue sometido a audiencia pública entre noviembre y diciembre de 2020, se inicia el presente trámite de audiencia y de información pública sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. El nuevo texto se publica en este portal web, de forma que los ciudadanos afectados o cualquier otro sujeto, persona o entidad pueda exponer sus opiniones o presentar los comentarios o documentos que estime oportuno sobre las modificaciones introducidas en el texto. Para facilitar la identificación de las modificaciones realizadas en el texto respecto del que se sometió a primera audiencia, estas han sido convenientemente subrayadas en color verde a lo largo del texto.

Plazo de remisión 

Las aportaciones a realizar en el marco de esta audiencia pública podrán remitirse hasta el día 12 de julio de 2021 a las 9:00 am.

Presentación de aportaciones 

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo secretaria.audiovisual@economia.gob.es señalando en el asunto del correo electrónico “SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA APL AUDIOVISUAL”.

Al inicio de la aportación el remitente deberá señalar su identificación mediante su nombre o denominación social y sus datos de contacto. Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado y su aportación verse sobre la necesidad, oportunidad o contenido de las modificaciones introducidas en el texto del proyecto normativo respecto del texto que se sometió a primera audiencia.

Con carácter general las respuestas y aportaciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial y, en consecuencia, no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto, debiendo justificarse de manera motivada las razones por las que se solicita su tratamiento confidencial. No se tendrán en cuenta a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Si desitges vehiculitzar mitjançant ACICOM les teues propostes o inquietuds, estem oberts a estudiar qualsevol proposta, com per exemple realitzar una CONVERSA OBERTA amb les persones interessades per tal de formular aportacions col·lectives, No tens més que posar-te en contacte amb nosaltres  acicom@acicom.org o per telèfon 96 07 22 88 4

PER A SABER-NE MÉS

Post a Comment