ACICOM DAVANT EL DIA MUNDIAL DEL PATRIMONI AUDIOVISUAL 27 D’OCTUBRE DE 2012

“Les gravacions audiovisuals –es a dir, les imatges en moviment i els sons gravats- ens ofereixen valuoses vies d’accés al passat… ens diuen molt sobre nosaltres mateixos i dels altres: d’on venim i el què ens fa ser el que som”.

Mr. Koichiro Matsuura

“El nostre patrimoni audiovisual ens permet, no solament apreciar i observar  les nostres col·leccions audiovisuals en si mateixes, sinó una mica més important, ens parla sobre el que som”

Unesco DMPAV-2011

L’any 2005, la UNESCO va proclamar el 27 d’octubre com a Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, amb motiu del 25è aniversari de la Recomanació sobre la Salvaguarda i la Conservació de les Imatges en Moviment (1980) .

Aquest dia preten recordar la necessitat de preservar i difondre una part molt significativa del patrimoni cultural, les imatges i els sons que configuren la memòria dels segles XX i XXI. . Aquest patrimoni és “expressió de la identitat cultural de nacions, comunitats, grups i persones”.

El lema d’aquest any és “Memòria audiovisual? El temps és limitat” per cridar l’atenció sobre el perill de perdre la memòria audiovisual si no s’actua aviat per assegurar la preservació dels continguts  audiovisuals que es troben en suports (films, cintes de vídeo i so…) fràgils i de formats obsolets, que es deterioren i que poden quedar inservibles en pocs anys.

Els arxius audiovisuals s’enfronten al repte de copiar o digitalitzar els continguts d’aquests suports abans que es perdin per sempre; però també posar-los a disposició de la ciutadania.

ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) demana en el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual un major esforç col·lectiu per recuperar, mantindre i augmentar el nostre Patrimoni Audiovisual Valencià i posar-ho a disposició de la ciutadania.

La primera mesura que proposem és la inclusió de l’arxiu audiovisual de RTVV en el Contracte Programa, que segons la nova Llei hauria d’estar ja vigent i del qual encara no es tenen notícies.

ACICOM proposa que l’arxiu audiovisual de RTVV estiga obert i accessible a la ciutadania, mitjançant sistemes com el canal 9 multimèdia, de tal manera que no tan sols els professionals el puguen consultar. Els centres educatius en primer lloc, les organitzacions socials i també totes aquelles ONLs valencianes, cal que pugam  utilitzar aquests materials que pertanyen a la memòria col·lectiva de la ciutadania. Qualsevol valencià o valenciana, hauria de poder consultar els fons audiovisuals públics, com una font d’enriquiment cultural i com dret a la informació. Aquest aspecte hauria de figurar en el Contracte Programa com a forma de finançar i incentivar les accions de preservació, manteniment i posada a disposició de la societat valenciana d’aquest fons audiovisual.

Cal tindre una major cura del material audiovisual realitzat en suports obsolets o que es deterioren. L’arxiu sonor de RTVV per exemple, va patir un greu atemptat contra el nostre Patrimoni com a conseqüència d’una muntanya d’irresponsabilitat, com va ser el trasllat de l’arxiu sonor a les dependències d’un garatge soterrani, un inadequat emmagatzemament, el qual va patir una inundació que va tirar a perdre una gran part de l’arxiu sonor de Radio 9.

Malauradament també es van perdre molts dels primers programes realitzats per Aitana (RTVE en la Comunitat Valenciana), incloent les primeres emissions en valencià, que es realitzaven per sistemes analògics i de pel·lícula, inadequadament conservades.

Per altra banda les noves tecnologies no ho solucionen tot. Una de les seus característiques és ser efímeres. Les webs desapareixen, els arxius s’esborren, … cal establir sistemes d’emmagatzemament que garanteixen la seua preservació i possible consulta, estudi, coneixement , i accés com a part de la nostra memòria col·lectiva.

ACICOM defensa que la Comunitat Valenciana també ha d’actuar en el sentit de les recomanacions de la UNESCO, i hem de preservar el nostre patrimoni audiovisual, posant-ho a l’abast de la ciutadania valenciana i del món.

És necessari el concurs de totes les organitzacions i institucions, així com la mobilització dels professionals i de la ciutadania.

PER A SABER MÉS

Web oficial Unesco Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual

http://www.un.org/es/events/audiovisualday/

Wiquipédia

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_del_Patrimonio_Audiovisual

250.000 horas de imágenes de archivo en RTVV: INVISIBLES

250.000 horas de imagenes en archivo de RTVV invisibles. Lola Alfonso

El futuro del patrimonio Documental de RTVV en el aire

http://perinquiets.com/?p=796

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual en RTVV
http://www.rtvv.es/va/patrimoniaudiovisual/

https://www.facebook.com/RTVVDiaMundialDelPatrimonioAudiovisual2012

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual en TV3

http://www.tv3.cat/descobreix-arxiuTV3

http://www.tv3.cat/actualitat/478340/El-27-doctubre-Dia-Mundial-del-Patrimoni-Audiovisual

Mensaje de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual UNESCO, 27 de octubre de 2012

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002181/218178s.pdf

El IVAC celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con proyecciones de cortos de su archivo fílmico http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/4348477/10/12/El-IVAC-celebra-el-Dia-Mundial-del-Patrimonio-Audiovisual-con-proyecciones-de-cortos-de-su-archivo-filmico.html

www.ivac.gva.es/
Biblioteca Nacional Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias/DiaMundialPatrimonioAudiovisual.html

Donalia el dia mundial del patrimonio audiovisual

http://www.donalia.com/dias-internacionales/dia-mundial-del-patrimonio-audiovisual/

Gran Canaria Patrimonio Audiovisual

http://grancanariapa.wordpress.com/2012/10/18/dia-mundial-del-patrimonio-audiovisual-27-octubre-2012/

Welcome to World Day for AV Heritage Site 2011 http://archives.pia.gov.ph/wdavh2011/

Lo que el tiempo se llevó, articulo en  (El correo de la UNESCO, sept. 1974) (PDF)    http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000503/050399so.pdf

Centro de Documentación RTVE

http://www.rtve.es/instituto/recursos-documentales/

Mandato Marco de la Corporación de RTVE

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-11038

Artículo 52. Patrimonio Audiovisual.

En virtud del artículo 3.2.o de la Ley 17/2007, que incluye en la función de servicio público la conservación de los archivos históricos audiovisuales, la Corporación RTVE tiene la obligación,  en el período de vigencia del presente Mandato-marco, de digitalizar, conservar y preservar, en condiciones óptimas para su uso y consulta, el archivo histórico heredado de RTVE.

Las cantidades a invertir anualmente en este proceso serán determinadas en cada Contrato-programa. El patrimonio audiovisual  sujeto a este articulado no podrá ser abandonado, ni enajenado.

La Corporación RTVE podrá crear una Fundación con participación abierta a patronos, públicos y privados, susceptible de aprovechar las potencialidades,  tanto tecnológicas como de contenido visual y sonoro, que deben conservarse como patrimonio audiovisual.

La Corporación RTVE facilitará que esos archivos tengan presencia en buscadores y puedan ser visualizados o escuchados a través de las redes telemáticas, fijas y móviles, de acuerdo con las condiciones de uso y accesibilidad que apruebe el Consejo de Administración.

Tesis Doctoral de SEBASTIÁN  SÁNCHEZ CASTILLO: DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA DIFUSIÓN AUDIOVISUAL DEL PATRIMONIO  HISTÓRICO ARTÍSTICO VALENCIANO

Post a Comment