3 persones sòcies d’ACICOM proposades com a membres del CACV, Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Tres persones que són sòcies d’ACICOM (associació Ciutadania i Comunicació) han estat proposades com a membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d’un total de 7 membres.

El Consell de l’audiovisual ha sigut una reivindicació permanent d’ACICOM.

Vam defensar en el seu moment la creació del CEMA (Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals) que finalment no va ser creat amb el govern del PP, encara que la Llei impulsada per Rodriguez Zapatero  ho havia aprovat, diluint les seues competències en la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència) https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual

Hem defensat per totes les vies possibles la creació i posada en marxa del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. En 2018 ja va ser aprovada la seua creació amb la LLEI 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) [2018/5013] (DOGV núm. 8301 de 23.05.2018) Ref. Base de dades 005100/2018  https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=005100/2018 

Pots consultar la Llei en https://bit.ly/Llei-CACV

 

El 60% de los valencianos ya consume TV bajo demanda | Radio Valencia | Actualidad | Cadena SER

Àlvar Peris Blanes, soci des de febrer de 2015

Àlvar Peris Blanes (València, 1976) és Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València, on exerceix de professor des de 2002 en el Grau en Comunicació Audiovisual i en el Màster Oficial en Continguts i Formats Audiovisuals. Els seus principals interessos com a investigador estan centrats en l’anàlisi dels textos audiovisuals així com en la construcció mediàtica de les identitats. És autor de nombrosos treballs científics publicats en revistes acadèmiques, monografies i llibres col·lectius sobre comunicació, Estudis Culturals i història. És membre dels Grups de R+D Mediaflows i CONTD – Continguts per a la Televisió Digital i ha participat en diversos projectes de R+D finançats per institucions públiques. També ha estat professor visitant a Duke University (EUA) i a The University of Nottingham (Regne Unit). És coordinador de MèdiaUni  https://mediauni.uv.es/

Imatge

Anna Gimeno Berbegal, sòcia des de febrer de 2015

Anna Gimeno Berbegal (1969) és periodista. Llicenciada en Ciències de la Informació i llicenciada en Sociologia. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, com el diari Levante-EMV, l’Agència Efe, Ràdio 9, així com en suplements i revistes culturals. Ha publicat durant diversos anys una sèrie de relats eròtics breus a la Cartelera Turia. Ha estat professora de Comunicació en Educació d’Adults a la ciutat de València, i professora de Comunicació per al desenvolupament al Màster Poder Local, Desenvolupament i Moviments Socials de la Universitat de València que s’imparteix a l’Equador. Responsable de premsa de diversos Ajuntaments, ONG i actes culturals del País Valencià. Ha col·laborat en el llibre Siete reportajes para la inclusión en la Comunidad Valenciana, i és coordinadora de premsa i comunicació del col·lectiu per l’horta al País Valencià. Ha estat membre del Consell de redacció de la revista Eines. Papers per al canvi social. Membre actiu del grup de periodistes feministes Les Beatrius. Coautora dels llibres editats per ACICOM sobre Dones Científiques. Responsable de Comunicació i Xarxes en la Universitat Popular de l’Ajuntament de València. Activista al #Feminisme @PerlHorta   i @clavicoco . Comunicació institucional i social, col·labora en @lamarea_com @apunt_media.

 

Dolors López: «Cuando pierdes un hijo solo puedes intentar mantenerte cuerda» - Información

Dolors López Alarcón, sòcia des de setembre de 2020

Professora de Primària, FPA (Formació per a Persones Adultes) i Valencià; i entre 1999 i 2011 va exercir un càrrec públic com a Consellera en el Consell d’Administració de Ràdio Televisió Valenciana. A més, va ocupar la vicepresidència i presidència del Grup de Dones de COPEAM (Conferència Permanent de l’Audiovisual Mediterrani). Forma part del moviment internacional de l’Economia del Bé Comú. Ha sigut líder sindical en la UGT i formadora i orientadora dins de l’àmbit empresarial, impartint programes de formació a responsables de Recursos Humans sobre Assetjament i Assetjament psicològic laboral.  Autora del llibre “Te nombro”.

 

Ja hi ha dos membres del Consell de l’Audiovisual a proposta del Consell de la Generalitat: Empar Marco i Jose Maria Vidal  i amb els 5 restants proposats pels grups polítics de Les Corts, es completa la composició dels 7 membres.
Cal encara la sessió de compareixença i votació en la comissió de Ràdio Televisió de Les Corts per a la seua aprovació final i posar en marxa , per fi, el CACV

Pots seguir la compareixença i votació de tots els membres que tindrà lloc el proper dia 5 de juliol, a les 16h,  en el canal de Les Corts GVA

Alguns dels continguts de la LLEI 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV)

Es crea el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana com a autoritat audiovisual independent, encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat, d’acord amb els principis d’actuació i funcions que li atribueixen l’Estatut d’autonomia i aquesta llei.

Article 4. Fins i principis d’actuació
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana té com a finalitat vetlar i garantir el compliment dels objectius següents:
a) El lliure exercici de la comunicació audiovisual en matèria de ràdio, televisió i serveis connexos i interactius en les condicions previstes en la legislació vigent.
b) La transparència i el pluralisme del sector dels mitjans de comunicació audiovisual.
c) Vetlar pel pluralisme polític, la neutralitat i l’honestedat informativa.
d) La independència i la imparcialitat dels mitjans públics i el compliment de la missió de servei públic que els siga encomanada.
e) La promoció i el suport al sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) La promoció i la difusió del coneixement i l’ús del valencià, dins del marc de la política lingüística de la Generalitat, d’acord amb el que hi ha previst en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.
g) La plena eficàcia dels drets de la ciutadania en la seua relació amb els mitjans audiovisuals i el compliment de les obligacions establits en la legislació vigent, en especial, el respecte a la pluralitat, a la diversitat, a la diversitat funcional, a la igualtat de gènere, als drets de les persones menors d’edat afavorint una aliança intergeneracional, a la no-discriminació i la igualtat de tracte cap a les minories, respectant els principis de transversalitat i la perspectiva de gènere.
h) Vetlar pels valors de tolerància, igualtat, solidaritat i respecte a la dignitat humana en els continguts de les emissions audiovisuals.
i) La defensa i protecció dels drets de les persones usuàries.
j) Impulsar que l’activitat dels operadors del sector audiovisual contribuïsca a reforçar la identitat i els trets culturals i lingüístics de la Comunitat Valenciana, com també la seua cohesió social, la seua activitat econòmica i la vertebració territorial.
k) Vetlar perquè les emissions dels ens públics de ràdio i televisió, com també les plataformes de vídeo sota demanda de titularitat pública, arriben a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
l) Vetlar perquè hi haja una competència justa i efectiva entre els diferents proveïdors de serveis audiovisuals a la Comunitat Valenciana per a evitar les distorsions del mercat o els abusos de posició dominant entre proveïdors.
m) Afavorir l’educació mediàtica de la població i promoure que els infants disposen, tant en el marc escolar com en el familiar, d’accés a espais i materials que puguen afavorir el seu coneixement del llenguatge dels mitjans de comunicació, el desenvolupament d’un sentit crític davant dels seus continguts i la dotació d’eines per a fer front als nous entorns comunicatius.
n) Garantir la col·laboració amb associacions, organismes i altres entitats en aspectes vinculats amb la sensibilització social a través d’actuacions diverses, sobretot aquelles referides al gènere, l’orientació sexual, les persones amb diversitat funcional, la infància i la joventut.
o) Contribuir a garantir el dret a l’educació i, de manera opcional i voluntària, a l’aprenentatge de les llengües estrangeres per mitjà dels programes de producció aliena.
2. L’actuació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i la de cadascun dels seus membres haurà d’inspirar-se en el respecte als principis de llibertat d’expressió i difusió, dret a l’honor i intimitat, dret a la comunicació i a la informació veraç, igualtat i no-discriminació, i en la compatibilitat dels principis esmentats amb els de pluralisme, objectivitat, transparència, lliure concurrència i foment del valencià en el sector audiovisual.
3. La gestió del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana haurà d’ajustar-se als criteris de transparència, de responsabilitat social, d’accés a la informació pública i de bon govern.

Funcions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 5. Funcions
Corresponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit autonòmic de l’activitat i exercici de la comunicació audiovisual, les funcions següents:
1. Adoptar les mesures necessàries per a l’èxit dels objectius assenyalats en l’article 4 d’aquesta llei.

2. Adoptar resolucions de caràcter vinculant dirigides als operadors a fi de garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de lesseues competències, i atendre les queixes formulades per les persones usuàries dels serveis de comunicació audiovisual. En especial, adoptarà resolucions que prevegen:
a) Vetlar pel compliment de la legislació vigent sobre publicitat en tot el que es refereix als continguts i a les diverses formes d’emissions publicitàries. I, en conseqüència, prendre les mesures necessàries per a neutralitzar els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atempten contra la dignitat humana i el principi d’igualtat, molt particularment quan aquests missatges o continguts són difosos en horaris d’audiència de públic infantil o juvenil, i restablir els principis que han sigut lesionats; a aquest efecte, podrà resoldre’s el cessament de les emissions de publicitat il·lícita, d’acord amb els supòsits que establisca la legislació aplicable.
b) Les mesures necessàries per a garantir els drets de la joventut, la infància i l’adolescència, la tercera edat, les persones amb diversitat funcional, els migrants i altres col·lectius que necessiten una major protecció, pel que fa als continguts de la programació i a les emissions publicitàries, potenciant el respecte als valors de tolerància, solidaritat i voluntariat, evitant la inducció de comportaments violents i insolidaris, com també facilitant l’accessibilitat a les persones amb discapacitat
auditiva o visual.
c) Les mesures necessàries per a garantir la igualtat de gènere a través de la promoció d’activitats, models socials i comportaments no sexistes en el conjunt de les programacions que s’ofereixen a la Comunitat Valenciana, com també en la publicitat que s’emeta.
d) Les mesures necessàries per a garantir la presència del valencià en la producció i en la difusió de continguts audiovisuals.

3. Assessorar les Corts i el Consell en les matèries relacionades amb el sector audiovisual i, en particular:
a) Emetre un informe previ pel que fa als projectes i les disposicions de caràcter general relatius al sector audiovisual i les seues eventuals modificacions.
b) Proposar al Consell l’elaboració de disposicions de caràcter general relatives a l’activitat audiovisual.
c) Trametre anualment a les Corts i al Consell, i presentar davant la Comissió corresponent de les Corts, un informe sobre la seua actuació i la situació i les perspectives del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana. L’informe inclourà un apartat referit a l’impacte econòmic i social dels mitjans de comunicació públics.
d) Elaborar estudis, informes, balanços estadístics i dictàmens sobre matèries de la seua competència a instància pròpia o a iniciativa de les Corts i el Consell.
e) Trametre periòdicament a les Corts i al Consell, i presentar-los davant la comissió corresponent de les Corts, els informes sobre el compliment del mandat marc i del contracte programa dels mitjans de comunicació autonòmics de titularitat pública.
f) Informar preceptivament en els procediments iniciats per qualsevol òrgan regulador d’àmbit autonòmic que afecten o puguen afectar el
sector audiovisual.
g) Impulsar el compliment dels objectius de servei públic que corresponen als mitjans de comunicació de gestió pública.

4. Atorgar els títols habilitants que corresponguen als prestadors públics d’àmbit local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual i vigilar el compliment de la funció de servei públic que tenen encomanada, com també l’adequació dels recursos públics assignats per a això.
5. Redactar dictàmens amb recomanacions sobre el tractament que els serveis informatius, sense detriment del dret a la informació i de comunicació, han de dur a terme sobre informacions que, per la seua rellevància pública, puguen crear alarma social o atemptar contra la dignitat de les persones, els drets fonamentals i el lliure desenvolupament de la personalitat.
6. Vetlar perquè es desenvolupen sinergies de col·laboració entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la xarxa de prestadors públics locals i comarcals, per a la millor consecució de les funcions de servei públic encomanades, mitjançant convenis de col·laboració publicoprivats que permeten dinamitzar amb inversions públiques el sector audiovisual valencià local en el seu conjunt i afavorir l’intercanvi de continguts i la producció conjunta d’informatius
i obres audiovisuals, amb l’objectiu d’oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris amb l’estalvi consegüent en costos de producció de continguts.
7. Aprovar el plec de condicions dels concursos d’atorgament de llicències de comunicació audiovisual que corresponguen en l’àmbit competencial de la Generalitat i atorgar les llicències que habiliten per a prestar el servei de comunicació audiovisual.
8. Rebre les comunicacions d’inici d’activitat dels prestadors del servei de comunicació audiovisual.
9. Autoritzar les peticions de renovació de les llicències, la celebració de negocis jurídics sobre aquestes, i les revocacions o l’extinció, de conformitat amb la legislació vigent.
10. Gestionar el registre autonòmic de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
11. Vetlar, en l’àmbit de les seues competències, pel compliment de la normativa de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius als serveis de comunicació audiovisual, com també de la normativa continguda en els tractats internacionals, relativa als mitjans de comunicació audiovisual.
12. Sol·licitar, de les altres autoritats reguladores o de les administracions públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions de les quals es difonguen a la Comunitat Valenciana i no queden subjectes a l’autoritat del Consell, l’adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, com també sol·licitar al ministeri fiscal la seua actuació en els casos en què les conductes detectades puguen ser susceptibles de sanció penal.
13. Promoure l’adopció de codis deontològics i normes d’autoregulació del sector audiovisual, especialment en matèries de publicitat i de continguts.
14. Elaborar un codi de bones pràctiques que oriente el sector audiovisual sobre els estàndards que han de seguir els programes quant al tractament de la privacitat, tractament igualitari, ús de la publicitat i del mecenatge i drets de la ciutadania, en termes de drets a l’educació, drets lingüístics i drets a la informació, i que pose en pràctica les recomanacions i obligacions dels diferents radiodifusors dictades en la Directiva 2020/13/EU de la Comissió Europea i dels articles 8, 9, 10 i 14 de la Convenció europea dels drets humans, en concret, el dret a la llibertat d’expressió, que inclou el dret de l’audiència a rebre continguts creatius, informacions i idees sense interferències, però subjectes a les lleis en vigor, el dret de les persones a la privacitat en la seua vida i el seu entorn familiar, el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i el gaudi dels drets humans sense discriminació per causa de naixement, sexe, identitat o orientació sexual, raça o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
15. Exercir, a instància de les parts en conflicte, i dins de l’àmbit de les seues competències, funcions arbitrals i de mediació en el sector audiovisual. A aquests efectes, els laudes que dicte tindran els efectes establits en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge; la revisió, l’anul·lació i l’execució forçosa s’acomodaran al que hi ha disposat en la llei esmentada.
16. Rebre peticions i suggeriments formulats per les persones interessades, ja siguen individuals o col·lectives, a través de les associacions que els agrupen, i canalitzar-les, si escau, davant els operadors o els òrgans competents.
17. Crear i gestionar una oficina de defensa de l’audiència per a rebre, remetre i respondre les queixes de la ciutadania sobre els continguts de la programació i la publicitat que s’emeten en les emissores de ràdio i els canals de televisió locals i autonòmics valencians. Així mateix, aquesta oficina podrà rebre i remetre a les empreses i ens de ràdio i televisió d’àmbit supraautonòmic les queixes de la ciutadania, amb petició expressa que siga resolta pel titular del mitjà corresponent.
18. Cooperar amb els òrgans anàlegs d’àmbit autonòmic, estatal o europeu, i, si escau, acordar convenis de col·laboració amb els òrgans esmentats.
19. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció i la gestió de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
20. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció i la gestió de les infraestructures per a la prestació del servei de comunicació audiovisual sobre el qual tinga la competència o la titularitat la Generalitat.
21. Aprovar i, si escau, modificar el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual. L’aprovació del reglament orgànic i de funcionament així com les seues propostes de modificació es realitzaran a través d’un decret del Consell.
22. Exercir totes les atribucions que hi assigna aquesta llei i qualssevol altres que hi siguen encomanades per disposició legal.
23. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la concessió d’ajudes o subvencions sobre continguts audiovisuals susceptibles d’emetre’s a través dels mitjans audiovisuals que atorgue la Generalitat Valenciana al sector audiovisual.

 

PER A SABER-NE MÉS