1 mes per finalitzar termini de presentació treballs JOVES INVESTIGACIONS NOVA COMUNICACIÓ

Ara que estàs finalitzant el treball fi de grau, fi de màster, la tesi  o un treball d’investigació relacionat d’alguna manera amb la comunicació, pots aprofitar l’oportunitat de presentar-te al concurs:

JOVES INVESTIGACIONS / NOVA COMUNICACIÓ

Fins el 30 de juny

Si eres professor o professora, tutor o tutora de pràctiques en empreses o organitzacions i coneixes a joves que puguen aportar el seu coneixement a la societat, en matèria d’educació, anima’ls a presentar-se.

Descarrega les bases: Fullet BASES Joves Investigacions / Nova Comunicació

OBJECTIUS:
1. Aportar coneixement i estudis sobre la comunicació i especialment aquells que estiguen relacionats amb la Comunitat Valenciana, amb la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania i l’exercici dels drets relacionats amb la comunicació
2. Difondre treballs de joves investigadors i investigadores per tal que puguen ser coneguts, generant coneixement compartit.
3. Promocionar i donar a conèixer joves figures emergents valencianes
4. Incentivar a persones investigadores oferint-les comptar amb una publicació formal en el seu currículum
5. Generar debats i pensament al voltant dels treballs realitzats

1. REQUISITS
1.1. L’autoria haurà de ser de persones graduades o llicenciades per qualsevol universitat, pública o privada, de la Comunitat Valenciana o ser persona matriculada en el últim curs del seu grau, llicenciatura o màster.
1.2. Els treballs hauran d’estar escrits preferiblement en valencià/català, encara que també podran presentar-se originals en castellà, amb un llenguatge periodístic per a ser editats en un llibre de tirada popular. L’extensió de l’original serà d’entre 75 i 125 pàgines escrites a doble espai i amb cos 11, lletra Arial, Garamond o Helvètica.
1.3. No s’admetran textos que hagen sigut editats, exposats, publicats o premiats anteriorment.
1.4. L’autoria haurà d’acreditar el dret d’ús o la propietat intel·lectual dels textos originals presentats.
2. CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
2.1. El termini de recepció dels originals quedarà obert amb la publicació d’aquestes bases i es tancarà el 30 de juny de 2017.
2.2. Els treballs es presentaran en dos formats: una en paper dirigida a la seu d’ACICOM i altra al correu electrònic jovesinvestigacions@acicom.org) en format PDF o qualsevol tractament de text com .odt o .doc/.docx.
3. DOCUMENTACIÓ
3.1. Amb els treballs s’haurà d’aportar els següents documents sense els quals no s’acceptaran: nom i cognoms de l’autor/a; títol provisional del treball; resum del treball; etiquetes que el classifiquen; adreça postal; Universitat de la qual procedeix; correu electrònic; telèfon de contacte; Currículum Vitae actualitzat; còpia del DNI; acreditacions acadèmiques i professionals indicades en els requisits del punt 1.1.
4. JURAT
El Consell de Gestió d’ACICOM valorarà i estudiarà tots els originals admesos.
5. VEREDICTE
5.1. El veredicte es farà segons criteris d’interés social i ciutadà i dins de l’àmbit de la investigació així com de la qualitat dels textos escrits, imatges i també de l’originalitat, creativitat i novetat en el tractament i presentació.
5.2. El jurat es reserva el dret de declarar nul el concurs si cap dels treballs presentats no acompleixen uns criteris mínims de qualitat o de temàtiques adients l’objecte del Concurs.
5.3. El jurat, d’acord amb les disposicions pressupostàries d’ACICOM i atenent a l’interés dels treballs seleccionats, podrà decidir atorgar més d’un premi i per tant fer les corresponents edicions.
5.4. El jurat es reserva el dret de realitzar suggeriments a les persones autores per tal d’adaptar els texts originals, l’estil de redacció, la seua extensió i la seua plasmació per facilitar la seua integració en la col·lecció, amb la necessària prèvia acceptació per banda de les persones autores.
6. LLIURAMENT
6.1. El treball o treballs seleccionats pel jurat seran editats i publicats per ACICOM.
6.2. Les autores dels treballs seleccionats per a ser editats signaran el corresponent contracte subscrit entre ACICOM i l’autoria perquè puga iniciar-se el procés d’edició del treball. La no signatura del contracte per part de l’autoria dels originals seleccionats determinarà l’automàtica eliminació del concurs i de la consideració de seleccionat, i el treball no serà publicat. En eixe cas el jurat podrà tornar a seleccionar un altre treball o declarar el concurs nul.
6.3. ACICOM procedirà a realitzar a càrrec seu l’edició en paper de tants exemplars com estime convenient amb el corresponent ISBN i una edició electrònica
6.4. Els drets d’autoria quedaran estipulats en el contracte d’edició.
6.5. ACICOM donarà difusió de les obres premiades i de les autories per diversos mitjans: xarxes socials, mitjans de comunicació, comunitat universitària i professionals de la comunicació, organitzacions socials, etc.
6.6. ACICOM organitzarà conjuntament amb l’autoria presentacions dels llibres en diversos indrets de la Comunitat Valenciana.
7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES AUTORES DELS ORIGINALS SELECCIONATS
7.1. Signar el contracte d’edició abans de quinze dies després d’haver rebut la comunicació del jurat de ser premiat.
7.2. Sotmetre’s al control financer i complir amb les obligacions tributàries establertes per llei.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
8.1. La participació en aquest concurs comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
9. JURISDICCIÓ
Per a totes les reclamacions que puguen sorgir amb motiu d’aquestes bases així com del contracte que haurà de signar ACICOM i les persones autores dels treballs seleccionats per a ser editats i publicats per ACICOM, queden sotmeses les dues parts als tribunals i jutjats de València amb renúncia expressa del seu fur. I totes les despeses que s’originen per aquesta causa ho seran per compte de la part que ha incomplert el pacte.

Fullet BASES Joves Investigacions Nova Comunicació 1-2

Fullet BASES Joves Investigacions Nova Comunicació 2-2

Post a Comment