L’OCTA manifesta la seua preocupació per la indefensió de la infància, enfront de continguts inadequats després de l’aprovació de la  nova Llei General de la  Comunicació Audiovisual

ACICOM com entitat membre de l’OCTA (Observatori de Continguts Televisius i Audiovisuals  https://www.octa.es/) difonem: 

 

L’OCTA manifesta la seua preocupació per la indefensió dels xiquets i xiquetes enfront de continguts inadequats després de l’aprovació de la nova Llei General de la Comunicació Audiovisual.

 

 L’Observatori demana al Govern i als  operadors i plataformes audiovisuals mesures que permeten l’aplicació efectiva de la norma

 Madrid, 7 de febrer de 2023.- L’Observatori  de Continguts Televisius i Audiovisuals (OCTA), plataforma que aglutina a més de 50 organitzacions socials de diferent àmbits amb l’objectiu comú de la defensa de la infància, ha manifestat la seua preocupació per la situació d’indefensió en la qual es troben actualment els menors d’edat del nostre país a l’hora d’accedir a continguts inadequats o perjudicials en l’àmbit audiovisual després de l’aprovació de la nova Llei General de la Comunicació Audiovisual el juliol passat.

El que en principi semblava una norma que venia a millorar, entre altres aspectes, la protecció de la infància en aplicar aquesta protecció no sols a les televisions en obert, sinó també al conjunt de serveis de comunicació audiovisual de pagament i sota demanda i a les plataformes d’internet, es troba paralitzada en la pràctica en condicionar-se  la seua aplicació a la subscripció de sistemes de regulació voluntària que, transcorreguts sis mesos des de l’aprovació de la norma, no mostren signes de posar-se en marxa  .

És més, en relació amb les televisions lineals en obert, fins al moment queden clarament regulades per l’anterior llei audiovisual. Encara que, una disposició transitòria manté vigent l’anterior  qualificació per edats dels  programes, el propi regulador audiovisual, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha reconegut que, una vegada entrada en vigor la nova LGCA, a l’efecte de la labor de supervisió dels continguts audiovisuals, ja no pot exigir als prestadors el compliment del Codi d’Autoregulació  o els criteris aprovats per la  Comissió en 2015, a l’espera d’aqueix marc de corregulació que ha d’establir-se.

La nova LGCA atorga una gran importància a la  regulació voluntària dels  operadors audiovisuals i de les  plataformes d’internet,  tant entre elles (autoregulació) com mitjançant convenis subscrits amb l’autoritat  audiovisual (corregulació), amb la possibilitat de participació dels usuaris organitzats. No obstant això , no estableix un període per a la posada en marxa d’aquests organismes, al mateix temps que   vincula l’adopció  d’un  sistema de descriptors sobre els continguts als  acords de corregulació que s’adopten..

En el cas de les plataformes d’internet, encara que han quedat incloses en la nova normativa audiovisual, la difusió per la seua part   de continguts il·lícits que puguen perjudicar  el xiquet/a queda pràcticament impune, ja que  se les   considera mers distribuïdors dels continguts que a través d’elles s’intercanvien o comparteixes, sense cap responsabilitat editorial. Com assenyalen diferents estudis, l’accés a través d’internet per part de xiquets i xiquetes a continguts inadequats de caràcter violent o pornogràfic és pràcticament total, i només una minoria de pàgines webs i vídeos estableixen barreres d’entrada  o qualifiquen els continguts.

Respecte els responsables de generar els continguts que distribueixen aquestes plataformes, com és, per exemple, el cas dels “influencers”, la Llei General de la Comunicació Audiovisual ha inclòs en el seu articulat la figura dels denominats “usuaris d’especial rellevància”, als quals amb encert s’intenta assimilar, en bona part  amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual en els seus drets i obligacions. Però aquesta mesura, que podria suposar un important avanç per a la protecció de les persones menors en l’entorn audiovisual, no pot aplicar-se fins que  reglamentàriament no s’especifiquen els requisits que definisquen a aqueixos “usuaris d’especial  rellevància”.

Per això, l’OCTA insta el Govern i a les autoritats competents a adoptar en la major brevetat els desenvolupaments normatius que siguen precisos, així com a requerir als prestadors del servei de comunicació audiovisual i a les plataformes d’intercanvi de vídeos els acords d’autoregulació  i corregulació necessaris per a la protecció dels xiquets i xiquetes.

 

https://www.octa.es/el-octa-manifiesta-su-preocupacion-por-la-indefension-de-los-ninos-y-ninas-frente-a-contenidos-inadecuados-tras-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-general-de-la-comunicacion-audiovisua/